Wednesday, July 31, 2013

Mengapa memilih media pengajaran? Menurut kajian, peratus penerimaan semasa proses pengajaran pembelajaran berlaku adalah dipengaruhi oleh penglibatan deria masing-masing.

            Deria                           % penerimaan

            Mata                                        70
            Hidung                                     5
            Mulut                                       4
            Telinga                                     15
            Rasa/sentuhan                          6

Kepentingan media pengajaran dalam proses pengajaran pembelajaran

·         Pengajaran lebih terancang
·         Melibatkan pelbagai deria
·         Memperkayakan pengalaman
·         Perluasan batasan komunikasi
·         Pembelajaran individu
·         Keseronokan belajar/motivasi
·         Sumber maklumat
·         Menolong membentuk gambaran yang betul dalam fikiran pelajar.
·         Menguat dan mengekalkan daya ingatan.
·         Menghubungkan yang abstrak kepada konkrit.
·         Memberikan gambaran dan peristiwa di luar bilik darjah ke dalam bilik darjah.
·         Menjimatkan masa.
·         Membantu pelajar membentuk konsep dengan lebih mudah serta jelas.
·         Mempelbagaikan aktiviti pengajaran pembelajaran.

Pemilihan media pengajaran

Untuk memilih media pengajaran, faktor-faktor berikut perlu diberikan perhatian:
1.      Kesesuaian
2.      Peringkat penerimaan/kefahaman
3.      Pemerolehan
4.      Harga
5.      Mutu

Kesesuaian
Sebelum memilih sesuatu media pengajaran, guru perlu menetapkan objektif yang hendak dicapai terlebih dahulu. Contohnya, kalau objektif guru adalah supaya pelajar mengetahui tentang bunyi sebutan perkataan yang betul di dalam pembelajaran bahasa kedua, dan disamping membetulkan bunyi sebutannya, maka pelajar perlu mendengarnya sendiri. Oleh itu media yang betul ialah alat perakam audio. Boleh juga alat perakam audio digabungkan dengan carta dan sebagainya jika difikirkan mustahak. Sesuatu media dianggap sesuai jika memenuhi syarat berikut:
·         Memenuhi kehendak isi dan objektif pelajaran.
·         Memudahkan kefahaman pelajar.
·         Memerlukan latihan yang minimum untuk menggunakannya.
·         Menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang menyeronokkan.
·         Mudah diubahsuai dari segi penggunaan serta juga senang dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
·         Selamat digunakan oleh pelajar.
Peringkat penerimaan/kefahaman
Mungkin isi kandungan media yang dipilih itu sesuai, tetapi cara penyampaian atau peringkat penerimaan pelajar adalah tidak setara dengan keupayaan mereka. Dengan lain perkataan media tersebut tidak setanding dengan keupayaan pelajar untuk menerima dan memahami isi kandungan yang disampaikan oleh media tersebut. Ini berlaku kepada media yang telah siap tersedia oleh pihak-pihak tertentu seperti syarikat pengeluar media tersebut. Untuk mengelakkan perkara ini, media perlulah dihasilkan sendiri oleh guru yang mengajar. Media yang dapat memudahkan pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep yang hendak disampaikan hendaklah dipilih.

Harga
Sesuatu media yang hendak digunakan hendaklah diperolehi dengan mudah dan harga yang murah. Media elektronik tidak dapat dinafikan mempunyai keupayaan yang lebih baik walaupun harganya mahal. Sekiranya harga tidak menjadi masalah, pilihlah media yang dapat memberikan kesan yang lebih baik. Kos adalah munasabah dan tidak terlalu membebankan.

Pemerolehan
Seseorang guru yang merancang menggunakan media pengajaran, perlu mengenal pasti pemerolehan sesuatu media itu. Adakah media tersebut ada di pusat sumber atau sekolah masing-masing? Bolehkah media tersebut disediakan dengan mudah? Sekiranya mudah diperolehi, akan mendorongkan seseorang guru menggunakannya dengan lebih kerap.

Mutu
Sekiranya faktor-faktor di atas sudah dipenuhi, apakah guru akan menolak penggunaan media tersebut kerana mutu yang rendah? Sesuatu objektif pembelajaran tidak akan tercapai sekiranya mutu media yang digunakan itu tidak elok seperti warna, suara dan tulisan yang tidak jelas.

Penghasilan media
Kebanyakan media  yang ada di pasaran adalah dipasarkan untuk mencari keuntungan tanpa memenuhi kehendak dan keperluan tertentu guru dan pelajar. Oleh itu untuk menyediakan media yang sesuai, guru perlulah membuat sendiri. Banyak sekali faedah yang diperolehi dari penghasilan media oleh guru seperti berikut:

·         Isi kandungan yang sesuai dengan sukatan sekolah
·         Objektif pengajaran pembelajaran disusun dengan lebih tepat.
·         Jika dilibatkan pelajar dalam penghasilan media, akan dapat mengukuhkan lagi daya ingatan dan meberikan pengalaman yang berguna kepada pelajar.
·         Menambahkan koleksi pusat sumber sekolah disamping menjimatkan kos..

Beberapa aspek yang perlu dititik beratkan dalam penghasilan media adalah seperti berikut:

·         Pengetahuan mengenai bahan yang hendak dihasilkan (isi kandungan)
·         Kemahiran untuk penghasilan
·         Mempunyai daya kreatif
·         Tenaga untuk penghasilan
·         Alatan khas yang diperlukan
·         Masa
·         Kos

 
Dalam perbincangan ini, kita akan membincangkan faedah penghasilan media oleh guru dan oleh pelajar.

Media yang dihasilkan oleh guru

Sebagai seorang guru, kita perlu memikirkan penghasilan media pengajaran dalam dua kategori;

a)      Media pengajaran yang akan digunakan untuk persembahan dalam bilik darjah, perbincangan dengan pelajar, penilaian atau aktiviti yang diarahkan oleh guru. Contohnya, bahan tayangan yang mudah seperti transparensi, selaid, kaset audio, poster, grafik dan bahan pameran.

b)      Media pengajaran yang digunakan terus oleh pelajar untuk tujuan pembelajaran. Contohnya, kit pelbagai media yang digunakan untuk pembelajaran individu, bahan 3D dan 'mock-up' yang digunakan oleh pelajar kejuruteraan.

Faedah sampingan yang diperolehi apabila guru menghasilkan media atau mengarahkan pelajar menghasilkan media adalah guru sendiri akan dapat memahami dan menjelaskan lagi objektif dan idea mengenai bagaimana menyusun program pengajaran pembelajaran dengan lebih baik lagi.

Media yang dihasilkan oleh pelajar.

Pelajar yang terlibat dalam penghasilan media akan memperolehi faedah daripada pengalaman mereka. Mereka boleh memberikan sumbangan berupa idea yang kreatif untuk sesuatu penghasilan media. Bakat pelajar dalam penghasilan media seperti bahan pameran, bahan pembelajaran kendiri, transparensi, selaid, bahan 2D, poster dan sebagainya tidak boleh diperkecilkan. Disebalik khidmat penghasilan media, pelajar juga boleh membantu guru untuk merekabentuk media pengajaran supaya sesuai dan mencapai kehendak dan keperluan bilik darjah.

Beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian:

·         Ingat bahawa penghasilan akhir sesuatu media tidaklah begitu penting berbanding proses dan pengalaman yang digunakan untuk mencapai objektif.
·         Apabila pelajar menghabiskan masa dan tenaga dalam penghasilan media, pastikan mereka memahami apa yang dibuat dan mereka merasakan dihargai. Matlamat guru bukanlah untuk mempergunakan pelajar atau memaksa mereka berkerja melampaui keupayaan, tetapi memberikan peluang kepada mereka supaya produktif dan seronok melakukan aktiviti penghasilan media.
·         Pastikan, sebelum projek dimulakan, pelajar menghasilkan perancangan di atas kertas. Bantulah mereka belajar bagaimana membuat 'lay-out'  projek sebelum kerja sebenar dijalankan, untuk mempastikan dengan jelas setiap langkah yang akan diambil akan mencapai kejayaan.
·         Bantu pelajar menghadapi kekecewaan jika terdapat kesilapan dan mencuba semula. Kesilapan adalah perkara biasa dalam mempelajari sesuatu yang baru.

Peringkat Usaha Penghasilan Media

a)      Penghasilan media secara tiruan
Penghasilan media secara tiruan boleh diilustrasikan seperti memotong huruf berdasarkan bentuk, melukiskan peta dan gambar melalui surihan imej tayangan atau menghasilkan terarium atau boneka berdasarkan arahan buku atau gambar.

b)      Penghasilan media secara pengubahsuaian
Pengubahsuaian memerlukan penciptaan dalam bentuk baru atau cara baru dalam penggunaan media sedia ada. Prototaip atau gambar prototaip yang ada adalah sebagai panduan berguna, tetapi hasil akhir kelak akan memerlukan individu terlibat dalam pelbagai masalah. Penghasilan media secara pengubahsuaian memerlukan pertimbangan individu, arah kendiri dan inisiatif.

c)      Rekaan kreatif
Melibatkan keupayaan mentafsir dan menyelesaikan masalah dengan cara yang asli, tanpa bergantung kepada pengalaman atau penulisan. Penghasilan filem slaid bersuara, fotograf, penggambaran video dan sebagainya untuk digunakan dalam pengajaran pembelajaran adalah antara contoh rekaan kreatif. Guru perlu menggalakkan pelajar membuat rekaan kreatif dan asli.

d)      Inovasi dari peniruan
Meniru secara kreatif mengandungi dua unsur yang seolah-olah bertentangan. Sesuatu yang kreatif tentulah bersifat asli. Sebaliknya sesuatu yang dihasilkan secara meniru tentulah tidak asli, oleh itu tidak kreatif.  Walau bagaimana pun peniruan kreatif adalah penghasilan semula apa yang telah dicipta oleh orang lain dalam bentuk yang tersendiri dan mempunyai keunikan tersendiri dari segi fizikal dan fungsinya. Guru dan pelajar perlulah menggunakan kaedah ini untuk menghasilkan media yang boleh digunakan untuk tujuan pengajaran pembelajaran.

Media kos murah

Definisi media kos murah adalah berdasarkan kepada ciri-ciri berikut:

·         Media yang boleh disediakan oleh guru dan pelajar sendiri.
·         Media yang dibekalkan dan boleh menambahkan keberkesanan pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah tanpa memerlukan kos tambahan.
·         Proses yang  terlibat dalam penghasilan media tersebut adalah mudah dan murah.
·         Penghasilan media tersebut tidak memakan masa yang panjang.
·         Bahan mentah yang digunakan adalah percuma dan mudah diperolehi dari persekitaran pelajar dan guru..

Jenis media kos murah

·         Gambar kaku
·         Gambarajah
·         Carta
·         Graf
·         Peta
·         Kartun
·         Poster
·         Carta bersiri
·         Bahan 3D seperti boneka, glob, model, realia, 'mock-up' dan lain-lain.

Prinsip reka bentuk media kos murah

·         Jelas. Idea mesti tepat, mudah dan terus terang. Ini mestilah sesuai dengan ukuran, warna, kontras dan reka letak.
·         Menarik. Mesej yang hendak disampaikan mestilah dapat menarik perhatian, membolehkan ia mencetuskan reaksi yang cepat di kalangan pelajar.
·         Senang digunakan. Termasuk dari segi mudah dibawa, dimanipulasikan dan difahami pelajar.
·         Berkaitan. Bahan yang dihasilkan itu mestilah menggambarkan hubungannya dengan isi kandungan pelajaran dan matlamat yang hendak dicapai. Ia juga mestilah menggambarkan peringkat umur dan pengalaman pelajar yang menggunakannya.
·         Berpatutan dengan kos. Ia mestilah menunjukkan unsur-unsur penjimatan dari segi masa, tenaga dan kewangan. Perancangan yang teliti dan membiasakan diri dengan berbagai jenis dan tujuan media kos murah akan membantu ke arah penjimatan di dalam pengeluaran.

Wednesday, July 24, 2013

Dear all teachers, please visit this website and view the slide presentation for a while, you will feel something special about the person who call 'TEACHER"

makeadifferencemovie.com

Thanks

REKA BENTUK PENGAJARAN Asalnya definisi reka bentuk pengajaran adalah suatu proses untuk membina bahan pengajaran seperti modul bercetak, video pengajaran, perisian komputer dan sebagainya.  Proses ini mencakupi proses reka bentuk dan proses membina bahan.

Richey (1986)  mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta amalan pengajaran yang terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan situasi pembelajaran yang memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran berlaku.

Reka bentuk pengajaran juga adalah merupakan suatu cara yang sistematik bagi mereka bentuk, membina dan menggunakan seluruh proses pengajaran.

Sementara itu, definisi lain pula adalah proses untuk menentukan ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran yang juga mengambil kira perubahan sistem dan pengaruh alam sekeliling (Seels dan Richey, 1994). Definisi ini menjelaskan bahawa reka bentuk pengajaran adalah proses menyatakan spesifikasi syarat untuk belajar yang meliputi empat bidang utama iaitu;


 • Reka bentuk sistem pengajaran.
 •  Reka bentuk strategi pengajaran.
 •  Reka bentuk mesej pengajaran.
 •   Ciri-ciri pelajar.


Dalam perbincangan ini, fokus utama kita adalah kepada definisi ini kerana ia melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang kita amalkan setiap hari.


Reka Bentuk Sistem Pengajaran

Reka bentuk sistem pengajaran adalah satu tatacara yang teratur untuk menganalisis, mereka bentuk, membina, melaksana dan menilai pengajaran.


 • Menganalisis adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dipelajari.
 • Membina adalah proses untuk mengarang (seperti membuat perisian komputer) dan menghasilkan bahan pembelajaran
 • Melaksana adalah menggunakan bahan dan strategi (kaedah) pengajaran.
 • Menilai adalah menentukan keupayaan dan keberkesanan pengajaran.


Keempat-empat elemen ini adalah berlaku secara linear dan saling bergantung antara satu sama lain.

 

 
Kajian-kajian telah mendapati reka bentuk pengajaran dapat membantu atau meningkatkan pencapaian pelajar. Tanpa penggunaan reka bentuk pengajaran, maka pengajaran dalam bilik darjah menjadi tidak teratur dan objektif pengajaran sukar dicapai.

Model Reka bentuk Pengajaran

Terdapat banyak model reka bentuk pengajaran, namun kebanyakan model-model ini mempunyai elemen yang sama. Elemen asas tersebut ialah seperti berikut:

 1. Menentukan keperluan pelajar.
 2.  Menentukan matlamat dan objektif pengajaran.
 3.  Membina kaedah penilaian.
 4.  Mereka bentuk dan memilih strategi pengajaran.
 5.  Mencuba sistem pengajaran.
 6. Menilai keseluruhan sistem.


Terdapat tiga fokus utama model reka bentuk pengajaran iaitu;

 1. Model berasaskan sistem.
 2. Model berasaskan bilik darjah.
 3.  Model berasaskan hasil.


Berikut adalah contoh model yang termasuk dalam kategori di atas.

Model berasaskan bilik darjah adalah model ASSURE (Heineich, Molenda dan Russel, 1993), model berasaskan sistem pula ialah Model Dick dan Carey (1979), sementara model berasaskan hasil ialah Model Leshin, Pollock dan Reigeluth (1990).

Perhatian: Modul ini tidak membincangkan dengan mendalaml terhadap setiap model reka bentuk pengajaran. Pelajar perlu sekadar tahu maksud reka bentuk pengajaran dan kepentingannya dalam perancangan pengajaran di bilik darjah.

Reka Bentuk Strategi Pengajaran

Reka bentuk strategi pengajaran adalah proses memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran termasuk juga pemilihan media yang sesuai. Antara beberapa strategi pengajaran yang boleh digunakan ialah;

 • Kuliah/syarahan
 • Bersoal jawab
 •  Sumbang saran
 • Perbincangan kumpulan kecil atau kumpulan besar
 •  Demonstrasi
 • Tutorial
 • Temubual
 • Main peranan (role play)

 Pilihlah strategi pengajaran yang sesuai dengan tajuk yang diajar, objektif pengajaran dan juga keperluan pelajar. Kadang-kadang kita boleh menggabungkan lebih dari satu strategi pengajaran dalam satu masa. Ada strategi pengajaran yang menumpukan kepada guru sahaja (teachers' centered), ada yang berpusatkan pelajar (students centered) dan ada pula strategi pengajaran yang menumpukan kepada aktiviti yang dijalankan. Pemilihan media juga perlu dilakukan supaya sesuai dengan strategi yang digunakan.
Reka Bentuk Mesej Pengajaran

Reka bentuk mesej pengajaran adalah merancang untuk menggunakan cara dan format yang paling sesuai untuk menyampaikan mesej kepada pelajar. Contohnya; reka bentuk skrin komputer; penggunaan warna dalam penyediaan poster, carta dan sebagainya, penghurufan seperti saiz dan jenis huruf; jenis media seperti video, audio, gambar dan sebagainya. Selain itu aspek-aspek grafik juga perlu diketahui sedikit sebanyak oleh guru agar dapat menyediakan bahan pembelajaran yang dapat mencapai objektif pengajaran, atau dapat memilih menggunakan bahan yang sesuai.

Ciri-Ciri Pelajar

Latar belakang pengalaman pelajar seperti kemahiran, pengetahuan dan sikap yang sedia ada memberikan kesan terhadap proses pembelajaran. Banyak kajian telah mendapati tahap pengetahuan sedia ada pelajar (entry level) adalah mempengaruhi pencapaian pelajar. Harus diingatkan bahawa tahap pengetahuan sedia ada pelajar adalah amat berbeza antara satu sama lain. Guru perlu sentiasa mengambil perhatian dan tumpuan yang khusus terhadap faktor ini. Kita tidak boleh mengambil mudah dengan menganggap bahawa semua pelajar dalam sesuatu kelas itu adalah sama, sama ada semua mereka sudah tahu atau semua mereka tidak tahu apa-apa tentang pelajaran yang  disampaikan. Faktor kesihatan juga adalah amat penting untuk diberi perhatian oleh guru. Ada pelajar yang datang dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi yang melibatkan aspek pemakanan yang sempurna dan tahap kesihatan yang berbeza-beza.

Penggunaan Reka Bentuk Pengajaran Dalam Proses Pengajaran

Terdapat berbagai-bagai model reka bentuk pengajaran seperti Briggs (1977), Brigss & Wager (1988, 1992), Model ASSURE (1982, 1985, 1989, 1993, 1996), Model Romizowski (1981, 1984, 1988), Model Dick & Carey (1978, 1985, 1990) dan Model Dick & Reiser (1989). 

Dari pelbagai model ini, satu rumusan dapat dibuat dan model reka bentuk sistem pengajaran bersepadu (Integrated Instructional System Design) telah dicadangkan.

Model Reka Bentuk Sistem Pengajaran Bersepadu (Integrated Instructional System Design)

Terdapat lima peringkat dalam model ini;

Peringkat Pertama:

                                                  Penentuan Isi Kandungan Pelajaran

 
 
 


Daripada sukatan pelajaran, guru perlu menentukan apakah tajuk yang akan disampaikan. Sumber rujukan seperti buku teks, buku rujukan, media dan guru pakar adalah sumber-sumber yang dapat membantu guru untuk mendapatkan bahan yang sesuai dan terkini.

Peringkat Kedua:


                                           Membina Media Pengajaran

 
 Sebelum memulakan pengajaran, guru perlu menganalisis isi kandungan pelajaran dan membina media yang sesuai untuk membantu penyampaiannya. Sekiranya media pengajaran telah disediakan di pusat sumber sekolah (PSS), guru harus mengetahui bagaimana membuat pemilihan media yang sesuai dan tepat dengan keperluan isi kandungan. Sekiranya perlu membina media pengajaran sendiri, guru perlu mengetahui sedikit sebanyak asas pembinaan media pengajaran seperti penggunaan kaedah pendekatan sistem dan model reka bentuk pengajaran tertentu (contohnya Model ASSURE).

Peringkat Ketiga:


                                         Merancang Pengajaran

 
 Satu persediaan pengajaran perlu disediakan untuk memudahkan guru menyampaikan isi kandungan pelajaran melalui strategi pengajaran yang telah dipilih dan mengintegrasikan penggunaan media pengajaran. Persediaan pengajaran harus mempunyai beberapa elemen tertentu seperti objektif pengajaran, apa yang dilakukan oleh guru, penggunaan media, cara pelajar bertindak balas dengan guru dan kaedah pengajaran yang digunakan untuk mencapai objektif pengajaran.

Peringkat Keempat: 

      Pelaksanaan Pengajaran
 
 
 Peringkat ini adalah peringkat yang paling penting di mana berlakunya proses pembelajaran yang telah dirancangkan secara sistematik. Peranan guru dan media pengajaran adalah membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen-elemen penting dalam peringkat ini adalah seperti; menyampaikan maklumat dan contoh, latihan dan maklum balas, motivasi, pengayaan dan pemulihan, penilaian dan aktiviti susulan (kerja rumah).

Peringkat Kelima: 

           Proses Pembelajaran

 
 
 Kejayaan sesuatu pengajaran adalah bergantung kepada perancangan yang sistematik. Sekiranya proses pembelajaran berlaku, maka perubahan tingkah laku pelajar dapat dilihat sama ada dari segi sikap, kemahiran psikomotor atau pengetahuan dalam bidang tertentu. Sekiranya objektif pengajaran tidak tercapai, maka guru harus mengkaji semula kaedah pengajaran yang dilakukan termasuk media pengajaran yang digunakan. Guru perlu mengulang semula pengajarannya dan memastikan objektif pengajaran tercapai sepenuhnya (mengulang kaji pelajaran contohnya).

 Kepentingan Reka bentuk Pengajaran.

Reka bentuk pengajaran adalah satu disiplin dalam pendidikan yang memberikan tumpuan kepada memberikan kefahaman terhadap proses pengajaran dan cara-cara meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan luas dalam kaedah pengajaran akan membantu guru menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengajaran. Reka bentuk pengajaran dapat membantu proses pembelajaran untuk individu, kumpulan kecil atau kumpulan besar. Guru yang masuk ke kelas tanpa menyedia dan merancang pengajaran akan kehilangan pengajarannya dan dalam beberapa keadaan tidak dapat menilai apa yang telah diajarnya.
 
Reka bentuk pengajaran adalah merupakan suatu cabang dalam bidang Teknologi Pendidikan. Teknologi pendidikan adalah satu cara pemikiran dan juga menentukan matlamat-matlamat pendidikan yang boleh dicapai oleh pelajar. Ia adalah satu proses yang menggalakkan guru membuat pertimbangan tentang pemilihan strategi pengajaran dan media. Teknologi pendidikan juga merupakan satu proses bersepadu  yang melibatkan manusia (guru dan pelajar), prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah, mereka bentuk, melaksana, menilai dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aspek-aspek pembelajaran manusia. Kadang kala teknologi pendidikan dikaitkan dengan penggunaan alat-alat seperti komputer, televisyen, radio dan pelbagai media lain sebagai bahan bantuan kepada guru dalam menyampaikan maklumat.