Wednesday, May 13, 2015

MODEL ASSUREPERANCANGAN PENGHASILAN DAN PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
(Model ASSURE)

Penghasilan sesuatu media pengajaran memerlukan perancangan yang sistematik supaya media yang dihasilkan nanti benar-benar memberikan kesan kepada proses pengajaran pembelajaran.

Dalam perbincangan ini, Model ASSURE   (Heinich, Molenda & Russel, 1889) akan disentuh dan dibincangkan supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana merancang penghasilan media untuk proses pengajaran pembelajaran.

Walau bagaimana pun terdapat banyak lagi model-model yang telah dicipta oleh ahli teknologi pendidikan yang terkenal dan dapat digunakan sebagai pilihan untuk kita merancang penghasilan media pengajaran dan pembelajaran seperti model Anderson, Branson et. al, Briggs & Wager, Gagne' & Briggs, Romizowski, Reiser & Gagne', Model Pendekatan Sistem, Model perancangan pembelajaran (Instructional Design Plan, Kemp, 1989), Model Perancangan (A Planning Model) dan lain-lain lagi.

Model yang dibincangkan ini juga dapat digunakan oleh guru-guru untuk merancang penggunaan media di dalam bilik darjah.

Selepas ini diharapkan kita akan dapat membuat perancangan penggunaan dan penghasilan media yang lebih sistematik.

Berikut adalah beberapa laman web yang anda boleh ikuti untuk melihat bagaimana menngunakan model ASSURE untuk menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH)


Selamat melayari url yang tertera di atas.


.

Monday, April 6, 2015

Laman Web Kajian Tindakan

http://www.slideshare.net/nazarinanawawi/proposal-bmelayupenggunaan-huruf-besar

Laman Web untuk Kajian Tindakan

http://www.slideshare.net/amiraimanakashah6251/proposal-kajian-tindakan-bahasa-malaysia


Contoh Kajian Tindakan

Saya sertakan satu contoh kajian tindakan yangtelah dilakukan oleh seorang rakan guru kita.

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS KARANGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BERFOKUS

Disediakan Oleh:
Pn. Hjh. Elina Binti Hj. Mohd Abd. Kahar
Dr. Abdul Jawi Bin Abnoh Sawi
SMK. DATUK PANGLIMA ABDULLAH,
91308 SEMPORNA, SABAH.


Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membantu pelajar yang lemah dalam menguasai kemahiran menulis karangan yang merupakan satu komponen dalam mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 1 SPM. Sampel kajian melibatkan seramai 98 orang pelajar dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya memfokuskan kepada penulisan karangan. Tinjauan awal telah dibuat melalui ujian pra yang menunjukkan murid lemah terhadap penulisan karangan. Oleh itu, melalui tinjauan awal, didapati pelajar menghadapi masalah pembelajaran pasif terhadap pengajaran dan pembelajaran formal dalam kelas. Oleh itu, pendekatan berfokus diperkenalkan kepada pelajar sebagai satu cara untuk mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi pelajar terutama dalam penulisan karangan. Kajian juga telah menjalankan pelan tindakan berdasarkan pendekatan berfokus yang diperkenalkan dan mendapati penguasaan kemahiran pelajar dalam menulis karangan semakin memuaskan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pelajar tersebut lebih menunjukkan sikap positif dengan menunjukkan pembelajaran aktif untuk menguasai kemahiran menulis karangan dan mempunyai keyakinan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas bagi mencapai keputusan yang cemerlang dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM.
1.           PENDAHULUAN

Era globalisasi telah banyak membawa perubahan terhadap ekologi pembelajaran pelajar (Arifin, 2003). Dalam hal ini, mutu pendidikan berkualiti amat dituntut dalam menghadapi cabaran alaf baru, cabaran dunia siber dan semuanya boleh dirangkumkan sebagai cabaran menghadapi dunia yang tidak menentu perkembangannya kesan ledakan maklumat merentasi sempadan negara. Lantaran itu, iklim pembelajaran pelajar yang berkesan dan harmoni perlu difikirkan bagi mencapai kecemerlangan pendidikan. Namun demikian, perkara membimbangkan ialah berlaku kemerosotan kualiti pembelajaran pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar ketika mengikuti pendidikan formal dalam kelas berdasarkan pencapaian pelajar dalam penulisan karangan sehingga menjejaskan pencapaian pelajar dalam Bahasa Melayu peringkat SPM. Fenomena ini perlu ditinjau secara teliti dan mendalam bagi mencari formulasi berkesan dalam menangani isu pembelajaran pelajar dalam kelas khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) Bahasa Melayu SPM.

2.           LATAR BELAKANG KAJIAN

Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran teras pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM mempunyai dua bahagian, iaitu Bahasa Melayu Kertas 1 (1103/1) dan Bahasa Melayu Kertas 2 (1103/2). Format pentaksiran bagi mata pelajaran ini telah mengalami perubahan format bermula tahun 2004. Satu instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Kertas 1 ialah karangan. Karangan merupakan satu komponen penting dengan peruntukan markah yang ditetapkan sebanyak 130 peratus. Aspek yang diberikan penekanan dalam penulisan karangan ialah kemahiran membuat pendahuluan, pernyataan isi, dan penutup. Menulis karangan memerlukan pelajar menguasai kemahiran berkenaan secara berkesan. Oleh itu, penulisan karangan memerlukan kemahiran aras tinggi.
Kemahiran membuat pendahuluan, pernyataan isi, dan membuat penutup dalam penulisan karangan umum perlu dikuasai oleh pelajar SPM bagi membolehkan pelajar memperoleh markah yang tinggi. Oleh hal demikian, penguasaan terhadap kemahiran menulis karangan memerlukan pendekatan berfokus yang komprehensif untuk memberi kefahaman yang mudah dan jelas kepada pelajar.
Sehubungan itu, projek penyediaan dan pemilihan bahan-bahan bantu mengajar (BBM) dengan pendekatan berfokus ATMA+ dan KIA+ disediakan yang  bertujuan untuk membantu pelajar SPM sekolah SMKDPA dalam menangani masalah yang dihadapi pelajar dalam aspek penulisan karangan umum. Antaranya dari segi masalah dalam penguasaan format penulisan karangan, teknik dalam perenggan penulisan, masalah mengembangkan idea, dan ketidakmampuan memiliki sumber rujukan yang baik dan sesuai.

3.           ISU DAN FOKUS KAJIAN

Berdasarkan ujian pra Bahasa Melayu bulan Mac. Kelas Tingkatan 5 (Kelas Ixora, Dahlia, dan Teratai) didapati 18.4 peratus pelajar gagal dalam kelas berkenaan dalam penulisan karangan. Oleh itu, pelajar gagal dalam penulisan karangan berpunca daripada pelbagai faktor yang perlu ditinjau secara teliti dan mendalam. Pembedahan terhadap isu kegagalan pelajar dalam pembelajarannya, khususnya dalam penulisan karangan perlu dilakukan dengan segera. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan berpanjangan kerana pelajar ini akan menghadapi SPM 2012 pada bulan November. Seandainya mereka tidak menguasai kemahiran menulis karangan dengan baik kebarangkalian mereka tidak akan mendapat keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM kerana soalan bahagian ini merangkumi 130 markah daripada 240 markah keseluruhan Bahasa Melayu Kertas 1. Oleh itu, kajian tindakan perlu dilakukan bagi meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan dengan kaedah terancang dan sistematik. Selain itu, perlu ada satu pendekatan dan strategi yang sesuai dan pelbagai untuk pengajaran dan pembelajaran menulis karangan. Lantaran itu, bagi meningkatkan kemahiran menulis karangan, ‘Pendekatan Berfokus’ dilaksanakan yang diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di kelas.
Berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) Tingkatan Lima Bahasa Melayu, dalam Bidang Interpersonal berfokus pada keupayaan pelajar berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata, ungkapan, dan ayat secara bertatasusila untuk mengekalkan hubungan melalui perkongsian idea semasa melakukan interaksi sosial. Manakala Bidang Maklumat berfokus pada keupayaan murid memperoleh dan menyampaikan pelbagai pengetahuan dalam bidang ilmu. Pemerolehan maklumat didapati melalui aktiviti mendengar, berbual, membaca, dan mengakses maklumat daripada multimedia menerusi e-pembelajaran. Hasil pembelajaran yang boleh dicapai oleh murid dalam Bidang Maklumat adalah untuk mendapat, memproses, dan menyampaikan maklumat dengan berkesan. Oleh hal demikian, menulis karangan merangkumi bidang interpersonal dan bidang maklumat yang perlu dikuasai oleh pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran formal di kelas. Antara contoh hasil pembelajaran yang perlu dicapai adalah seperti berikut:-
1.3     Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai.
7.5     Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan.
8.8     Membuat karangan dengan alasan yang munasabah.
Oleh hal demikian, sebagai guru perlu mengembangkan potensi pelajar selaras dengan Matlamat dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar dapat membentuk insan pelajar yang seimbang. Selain itu, guru juga perlu menyemai minat dan sikap positif terhadap pembelajaran pelajar dengan memperkenalkan pendekatan pembelajaran secara komprehensif dan strategi belajar Bahasa Melayu di samping berusaha meningkatkan kemahiran penulisan karangan bagi mencapai kecemerlangan pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM.

4.           OBJEKTIF KAJIAN

a.                   Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dengan penggunaan teknik yang sesuai, mudah, dan betul.
b.                  Memudahkan sesi latih tubi atau latihan dalam pemerengganan karangan.
c.                   Mudah dirujuk semula (akses kendiri) oleh pelajar.
d.                  Meningkatkan penguasaan kemahiran menulis karangan.
e.                   Menerapkan kesedaran dalam diri dan nilai terbaik, iaitu gred A+ dalam pencapaian Bahasa Melayu Kertas 1, Karangan Umum.

5.        KUMPULAN SASARAN

Kajian melibatkan pengajaran seorang guru dan 98 orang pelajar Tingkatan 5, iaitu 33 orang pelajar di kelas Ixora, 35 orang pelajar kelas Dahlia, dan 30 orang pelajar kelas Teratai. Keseluruhan kebolehan pelajar daripada ketiga-tiga kelas ini adalah pada tahap lemah, sederhana dan baik. Lazimnya, dalam ketiga-tiga kelas berkenaan, terdapat beberapa orang pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran khususnya masih tidak menguasai kemahiran menulis karangan umum dengan baik. Oleh itu,  kajian tindakan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut.

6.        METODOLOGI KAJIAN

Metodologi kajian yang digunakan ialah:-

a.            Pemerhatian
Sikap pelajar dilihat secara langsung di dalam kelas sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P), dan penggunaan stesen pembelajaran.

b.           Ujian Pra
Ujian ini diberikan kepada pelajaran untuk mengukur tahap pencapaian pelajar dalam penulisan karangan sebelum pelaksanaan pendekatan berfokus.

c.            Tindak Balas Dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Tindak balas pelajar dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukkan oleh guru berpandukan contoh latihan yang disediakan dalam pendekatan berfokus.

d.            Semakan Buku Latihan
Buku latihan akan disemak oleh guru dari semasa ke semasa sebagai tindakan pengayaan dan pengukuhan penguasaan kemahiran menulis karangan. Tindakan semakan secara langsung dapat menilai tahap perkembangan pelajar dalam menguasai kemahiran berkenaan. Semasa semakan latihan markah diberi mengikut standard pemarkahan SPM yang sebenar seperti berikut:-
         Secara holistik                  = 100 markah
         Jumlah                            = 100 markah

e.            Ujian Pos
Ujian pos diberi untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar dalam penulisan karangan pada akhir kajian.

7.        TEORI KAJIAN
Kajian ini menggunakan ‘Teori Pembelajaran Kognitif’ berpandukan ‘Pendekatan Berfokus’ yang ditekankan dalam penulisan karangan. Penggunaan bahan rangsangan yang berbentuk soalan berpandu dan contoh jawapan dalam penulisan karangan adalah berdasarkan Teori Kognitif Behaviorisme dan Teori Gestalt. Berdasarkan Teori Kognitif Behaviorisme, manusia menyedari bahawa rangsangan akan menyebabkan gerak balas. Oleh hal demikian, manusia sentiasa melihat rangsangan sebagai sesuatu yang perlu diberi tindakan menurut perspektif yang sesuai berdasarkan persepsi, pengalaman, persekitaran atau apa sahaja yang berkaitan. Hal ini bermakna, tingkah laku manusia adalah berasaskan pengetahuan atau pemikiran mereka tentang sesuatu situasi (rangsangan) yang menyebabkan sesuatu perubahan tingkah laku akan berlaku. Oleh itu, dalam situasi kajian ini rangsangan berlaku apabila guru mengemukakan soalan menyebabkan pelajar bertindak balas mencari jawapan berdasarkan bahan dalam modul pendekatan berfokus sehingga mewujudan gerak balas kognitif (Rajah 1).
        
Rajah 1 : Teori Pembelajaran Kognitif dan Kaitan Rangsang dengan Gerak Balas

Menurut Teori Gestalt pula, pembelajaran akan digerakkan oleh rangsangan yang berbentuk ‘kekaburan’ yang memerlukan penyelesaian (Bower dan Hilgard, 1983). Oleh hal demikian, manusia akan tergerak untuk menyelesaikan ‘kekaburan’ tersebut melalui proses yang dikenali sebagai ‘celik akal’. Lantaran, dalam proses ‘celik akal’ struktur kognitif manusia yang telah sedia tersimpan dengan pelbagai maklumat dan pengalaman akan dikaitkan dengan masalah (rangsangan) yang perlu diselesaikan itu. Situasi ini bermakna bahan rangsangan mempunyai peranan untuk membantu dalam mengaktifkan proses ‘celik akal’ atau pembelajaran aktif itu sendiri. Berdasarkan konteks kajian ini, pelajar yang masih ‘kabur’ atau lemah menulis karangan akan mengalami proses ‘celik akal’ atau pembelajaran aktif apabila guru memberi bimbingan dan panduan dalam penulisan karangan yang baik.

Selanjutnya dalam Teori Pembelajaran Kognitif menekankan tentang cara struktur pemikiran (kognitif), memperoleh, menyusun, menyimpan, dan menggunakan maklumat sebagai tindak balas terhadap rangsangan. Tegasnya, teori ini memperincikan bagaimana minda atau struktur kognitif memproses maklumat. Berdasarkan teori ini, terdapat empat komponen asas dalam struktur kognitif manusia, iaitu pancaindera, persepsi, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang.


8.        PELAKSANAAN KAJIAN

8.1      Tinjauan Masalah

Tinjauan awal terhadap masalah kajian berkaitan dengan mengenal pasti masalah pembelajaran pelajar dan seterusnya mengenal pasti punca pelajar gagal dalam penguasaan kemahiran menulis karangan. Pemerhatian dilihat terhadap tingkah laku pembelajaran pelajar dalam aspek sikap dan kesediaan pelajar ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam kelas. Sikap pelajar yang kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru dan budaya leka dalam pembelajaran telah dikenal pasti sebagai faktor yang mempengaruhi kemahiran pelajar dalam penulisan karangan. Begitu juga terdapat pelajar yang membuat latihan yang diberikan oleh guru secara sambalewa dan kurang berkualiti. Masalah yang dihadapi pelajar dalam penulisan karangan dapat diperhatikan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran di kelas.

8.2      Analisis Tinjauan Masalah

Berdasarkan latihan yang diberikan dan penyemakan latihan pelajar untuk meninjau masalah yang menjadi punca pelajar gagal menguasai kemahiran menulis karangan seperti yang terkandung dalam Jadual 2.


BIL.

MASALAH

JUMLAH (%)
1
Tidak faham kehendak soalan                       
        35%
2
Lemah penghuraian isi
        68%
3
Lemah pembinaan ayat
        57%
4
Tidak ada keyakinan diri
        45%


8.3      Tindakan yang Dijalankan

Berdasarkan analisis pemerhatian dan laporan semakan latihan pelajar yang dinyatakan di atas, satu tindakan telah dijalankan. Langkah pertama yang dijalankan ialah memberi pendedahan teknik menjawab soalan Bahasa Melayu SPM sebenar, khususnya kepada penulisan karangan dan sistem pemarkahan.
Pelajar yang mengalami masalah pembelajaran dan kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran dan lemah dalam penulisan karangan adalah perlu diberi perhatian dalam kalangan pelajar sasaran. Oleh itu, tindakan dilakukan dengan memperkenalkan ‘Pendekatan Berfokus’ dalam penulisan karangan. Tindakan yang dilakukan ialah memberi pendedahan berkaitan kemahiran menulis karangan dan penekanan terhadap semakan latihan pelajar berpandukan kepada strategi ‘Pendekatan Berfokus’ yang diperkenalkan.

8.4      Hasil Pemerhatian dan Penilaian

Setiap kali mata pelajaran Bahasa Melayu, aktiviti latihan penulisan karangan dijalankan. Aktiviti tersebut memerlukan pelajar menulis karangan berpandukan bahan rangsangan yang diberikan oleh guru. Guru membuat aktiviti sesuai dengan topik karangan yang diajar. Sebelum menulis karangan, guru memberikan maklumat berkaitan dengan kaedah menulis karangan berpandukan tip-tip penulisan yang ditunjukkan dalam ‘Pendekatan Berfokus’. Soalan karangan diberikan kepada pelajar untuk dibincangkan yang ada terkandung dalam ‘Pendekatan Berfokus’. Soalan berkenaan adalah sebagai rangsangan kepada pelajar untuk panduan dan pengembangan idea pelajar dalam penulisan karangan. Guru juga menerangkan teknik menulis karangan dengan berpandukan kaedah yang ditunjukkan dalam ‘Pendekatan Berfokus’ iaitu;

Pendekatan Berfokus 1: Arahan Teknik Markah A+ / Aku Tahu Matlamat Akhir! (ATMA)
a.            Memperkenalkan tema buku teks Tingkatan 4 dan 5 yang perlu diberi perhatian.
b.            Membuat analisis mengikut agihan soalan Bahasa Melayu Kertas 1 SPM (2004 – 2011).
c.            Membuat analisis berdasarkan Jenis / Format karangan.
d.            Memaparkan isu semasa sepanjang tahun 2008 – 2010 (Fokus SPM 2010/2011).
e.            Menyediakan bahan terpilih (1-14): karangan SPM.

Pendekatan Berfokus 2: Kembangkan Idea A+ / Kita Ikut Arahan! (KI’A+’)
f.             Memperkenalkan tip-tip penting penulisan
-          Tip 1 : Merancang masa dengan betul
-          Tip 2 : Merancang penulisan
-          Tip 3 : Kekemasan tulisan
-          Tip 4 : Merangka dan membina karangan
g.            Latihan mengembangkan idea
h.            Penyediaan bahan berfokus KI’A+.
i.              Memberi nota penanda wacana (permulaan karangan, memulakan isu baharu, huraian isi karangan, memberi contoh dalam karangan).
Tentatif pelaksanaan tindakan bagi pelaksanaan ‘Pendekatan Berfokus’ ditunjukkan dalam Lampiran 1 dan 2. Sehubungan itu, kesemua maklumat yang dinyatakan di atas dijalankan secara bersepadu yang diserapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar di kelas.

Aktiviti yang dijalankan adalah seperti berikut:

Langkah 1 : Guru membuat analisis terhadap isu (tema buku teks Tingkatan 4 dan 5) yang perlu diberi perhatian berdasarkan tema pengajaran yang disampaikan. Seterusnya mengaitkan isu yang dipaparkan dengan topik karangan yang akan dibincangkan. Guru juga membuat analisis berdasarkan jenis / format karangan yang diberikan kepada pelajar.

Langkah 2 : Guru memberikan soalan karangan sebagai fokus perbincangan. Guru memberikan panduan menuliskan karangan mengikut format yang telah ditetapkan dan menunjukkan contoh pelaporan karangan mengikut topik yang diberikan berpandukan ‘Pendekatan Berfokus’. Pengajaran dilakukan secara dua hala bagi menggalakkan pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar.

Langkah 3 : Guru meminta pelajar mengembangkan idea berdasarkan latihan mengembangkan idea yang terdapat dalam ‘Pendekatan Berfokus’. Guru menjelaskan kaedah mengembangkan idea kepada pelajar.

Langkah 4 : Guru memberi tugasan penulisan karangan lengkap sebagai pemantapan pelajar terhadap penulisan karangan mengikut format karangan yang disampaikan. Pelajar membuat tugasan yang diberikan berpandukan ‘ Pendekatan Berfokus’.
Langkah 5 : Guru memberi penegasan terhadap penulisan karangan yang baik di samping memberikan beberapa penanda wacana sebagai panduan kepada pelajar.

9.        DAPATAN KAJIAN

Setelah beberapa aktiviti dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang dijalankan, dapatan kajian menunjukkan terdapat peningkatan dalam penguasaan kemahiran menulis karangan dalam kalangan pelajar tingkatan 5 secara keseluruhannya. Pelajar sendiri melakukan penerokaan kendiri berdasarkan panduan yang diberikan oleh guru berdasarkan pendekatan berfokus. Kelemahan pelajar dalam menulis karangan dapat dapat di atasi bagi pelajar yang berpotensi cemerlang. Manakala pelajar yang lemah dapat diminimumkan kesilapan menulis karangan dan masih berada pada aras lulus. Setiap kali latihan menulis karangan, saya telah memeriksa latihan tersebut dan memberikan markah mengikut standard SPM sebenar.

Jadual 2: Pencapaian Pelajar Dalam Ujian Pra, Latihan dan Ujian Pos


MARKAH
PENCAPAIAN
Ujian
Pra
Latihan
1
Latihan
2
Latihan
3
Latihan
4
Ujian
Pos
Cemerlang
(70 – 100)

7
(7.2%)

10
(10.2%)

15
(15.3%)

17
(17.3%)

19
(19.4%)

22
(22.4%)
Kepujian
(50 – 69)
61
(62.2%)
63
(64.3%)
61
(62.2%)
58
(59.2%)
65
(66.3%)
55
(56.1%)
Lulus
(40 – 49)
12
(12.2%)
23
(23.4%)
20
(20.4%)
23
(23.5%)
14
(14.3%
12
(12.3%)
Gagal
(1 – 39)
18
(18.4%)
2
(2.1%)
2
(2.1%)
0
(0%)

0
(0%)
9
(9.2%)

Sumber: Unit Peperiksaan Sekolah, 2011; Laporan Kemajuan Pelajar, 2011.

Berdasarkan Jadual 2, pencapaian pelajar dalam ujian pra adalah kurang menggalakkan, iaitu didapati hanya 7 orang pelajar mencapai tahap cemerlang, 61 orang pelajar mencapai tahap kepujian, 12 orang pelajar lulus dan 18 orang pelajar berada pada tahap gagal. Walau bagaimanapun, pencapaian pelajar dalam latihan (1-4) yang diberikan menunjukkan berlaku peningkatan pencapaian. Seterusnya dapatan kajian melalui ujian pra menunjukkan pencapaian yang menggalakkan. Jika dibuat analisis perbandingan dengan merujuk kepada analisis ujian pra dengan ujian pos didapati wujud peningkatan peratusan dalam tahap pencapaian cemerlang dan sebaliknya, wujud penurunan sedikit dalam tahap pencapaian kepujian. Manakala tahap pencapaian pelajar dalam peratus lulus masih konsisten sebaliknya berlaku penurunan peratus pelajar yang berada pada tahap gagal. Hal ini bermakna, pelaksanaan ‘Pendekatan Berfokus’ yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran di kelas memberikan kesan baik terhadap pencapaian pelajar dalam kemahiran penulisan karangan.

10.      REFLEKSI KAJIAN

10.1   Penilaian Pencapaian Pelajar

Langkah-langkah pengajaran yang dirancang telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Semasa aktiviti pembelajaran berjalan, didapati keyakinan pelajar untuk menjawab soalan karangan semakin meningkat. Pelajar telah membuat penerokaan kendiri melalui pelbagai sumber. Setiap kali latihan karangan diberikan pelajar dapat memberikan isi berdasarkan pendekatan berfokus dilaksanakan melalui pendekatan kembangkan idea (KI ‘A+’) dan pendekatan Arahan Teknik Markah A+ Aku Tahu Matlamat Akhir (ATMA+). Namun demikian, pencapaian pelajar dalam membuat latihan menunjukkan peningkatan. Hal ini bermakna kelemahan pelajar dalam menulis karangan dapat diminimumkan. Soalan-soalan karangan yang diberikan diambil daripada soalan peringkat daerah Semporna. Walau bagaimanapun pencapaian pelajar bagi setiap latihan agak kurang cemerlang, namun markah yang diperoleh mampu meningkatkan pencapaian pelajar yang sederhana dan lemah kepada tahap yang lebih baik. Keadaan ini terbukti melalui ujian pos yang dilaksanakan. Semasa ujian pos diberikan hanya 12 orang pelajar mencapai tahap lulus dan 9 orang pelajar mencapai tahap gagal. Jika dibuat perbandingan antara ujian pra dengan ujian pos didapati ada peningkatan dari segi pencapaian pada tahap cemerlang telah mengalami peningkatan ketara, iaitu 7 orang pelajar meningkat kepada 22 orang pelajar. 

10.2   Rumusan Pemerhatian

Masalah pembelajaran pelajar yang ditunjukkan melalui tingkah laku pembelajaran pelajar pasif telah dapat diatasi. Sikap pelajar yang gemar berbual, kurang tumpuan, dan tidak membuat latihan amat berkurangan. Secara tidak langsung menunjukkan bahawa teknik penulisan TIK (Tema, Isu, Kata Kunci) dalam pendahuluan, penggunaan AT (Ayat Topik), AH (Ayat Huraian), AC (Ayat Contoh), dan AP (Ayat Penyimpul) dalam isi, serta CHK (Cadangan, Harapan, Kesan) dalam penutup yang diserapkan dalam Pendekatan Berfokus mampu memberi panduan kepada pelajar untuk meningkatkan pembelajaran pelajar menjadi aktif dan berfokus bagi mencapai kecemerlangan dalam penulisan karangan. Oleh itu, sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu, pencapaian murid dalam penulisan karangan umum diharap dapat membantu meningkatkan peratus keseluruhan markah Kertas 1 Bahasa Melayu khususnya di peringkat SPM kelak.

10.3   Refleksi Pengajaran Guru

Setelah beberapa latihan diberikan kepada pelajar dan akhir kajian pelajar telah menunjukkan penguasaan baik dalam kemahiran menulis karangan. Keadaan ini memberi respon positif terhadap pembelajaran pelajar sehingga mempunyai keyakinan diri dalam menjawab soalan karangan sehingga mampu berdikari membuat latihan sendiri dan menulis karangan dengan baik. Guru juga telah mengemukakan soalan kepada pelajar di kelas sama ada mereka masih menghadapi masalah menulis karangan. Pelajar memberi respon baik bahawa bimbingan guru dalam pendekatan menulis karangan dan tip-tip penting penulisan karangan banyak membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran dalam menulis karangan. Respon positif daripada pelajar terhadap pelaksanaan ‘Pendekatan Berfokus’ amat bermakna kepada penyelidik dalam usaha meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM.

11.      CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN

Aktiviti-aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan dan meningkatkan pencapaian pelajar berkenaan dalam penulisan karangan. Walau bagaimanapun terdapat aspek lain yang perlu diberi perhatian khususnya dalam pengajaran tatabahasa. Oleh itu, dicadangkan untuk meningkatkan penguasaan pelajar berkenaan dalam penggunaan imbuhan dan penggunaan kata dalam ayat. Selain itu, pelajar juga perlu menguasai kemahiran membina ayat secara gramatis bagi menghasilkan penulisan karangan yang baik.


12.      PENUTUP

Pembelajaran pelajar perlu diberi perhatian secara serius kerana boleh memberi kesan terhadap kemahiran penulisan karangan. Seandainya pelajar mengalami masalah pembelajaran boleh menjejaskan pencapaian pelajar dalam penulisan karangan. Guru seharusnya peka terhadap masalah pembelajaran pelajar dan berusaha untuk mengatasinya dengan menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu Pendekatan Berfokus yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran guru dalam penulisan karangan diharap mampu meningkatkan pencapaian pelajar dalam penulisan karangan dan seterusnya melonjakkan kecemerlangan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM.