Thursday, March 25, 2010

Tugas Mengajar Guru

Guru-guru yang telah dianugerahkan kelulusan ikhtisas perguruan sama ada diploma atau ijazah mesti:

 
 • Menyediakan objektif pembelajaran yang berkaitan dengan semua pelajar dalam kelas berdasarkan pengetahuan pelajar, pengalaman lalu dan sedia ada, tahap umur dan pengetahuan yang bersesuaian dengan tahap umur.
 • Menggunakan objektif pengajaran dan pembelajaran untuk merancang dan merekabentuk persediaan pengajaran dengan mengambil kira pelajar pelbagai pencapaian, lelaki, perempuan dan bangsa.
 • Memilih dan menyediakan sumber (alat/bahan bantu mengajar) dan merancang untuk menggunakankannya dengan berkesan dengan mengambil kira minat, penguasaan bahasa dan latar belakang budaya dengan bantuan dari pelbagai pihak lain mana yang sesuai.
 • Mengambil bahagian dan memberikan sumbangan mana yang sesuai kepada sekolah, seperti bertugas dengan jujur, ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memimpin aktiviti kokurikulum dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah sekolah.
 • Merancang peluang-peluang untuk pelajar mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan dengan mengadakan aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti merancang lawatan ke muzium, zoo, kerja lapangan dan sebagainya, dengan bantuan staf lain sekira perlu.
 • Sentiasa menambahkan dan mengemaskinikan ilmu pengetahuan supaya tidak ketinggalan dalam bidang masing-masing. Secara tidak langsung, kita juga meningkatkan profesionalisme melalui ilmu pengetahuan yang diperolehi sama ada melalui kursus, bengkel dan pembacaan ilmiah yang dilakukan.
 • Menggunakan teknik, strategi dan kaedah pengajaran yang terkini terutamanya dalam bidang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Ini adalah kerana murid di zaman ini sentiasa dikelililingi dengan maklumat yang sangat mudah diperolehi melalui teknologi yang telah tersedia seperti internet dan sebagainya.
Saya mendapati masih ramai dalam kalangan guru kita belum menjadikan amalan membaca sebagai satu tabiat bagi menambahkan ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pembacaan bahan-bahan ilmiah seperti majalah dan jurnal akademik. Kita pasti setiap guru membaca bahan bacaan ringan dan akhbar setiap hari selain buku rujukan yang berkaitan dengan bidang pengajaran masing-masing. Namun itu belum mencukupi untuk kita. Kini terdapat pelbagai bahan atau maklumat melalui internet secara online seperti artikel jurnal sama ada dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Melalui pembacaan bahan berbentuk ilmiah begini terutamanya dapatan kajian terkini oleh penyelidik dalam dan luar negara, maka kita dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan kemahiran daripada penyelidik tersebut.

Selamat mengajar....

 

 

 

Monday, March 15, 2010

Pengetahuan dan Pemahaman Yang perlu Dimiliki Oleh Seseorang Yang Bergelar Guru

Guru-guru yang dianugerahkan Sijil Perguruan, Diploma Pendidikan atau Bacelor Pendidikan, iaitu sijil ikhtisas untuk mengajar mesti mengamalkan perkara berikut:
 • Mereka mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi dalam mata pelajaran yang dilatih untuk diajar di sekolah. Kepada mereka yang dilatih untuk sekolah menengah, ilmu pengetahuan yang ada perlulah menyamai kelayakan yang telah ditetapkan iaitu diploma atau ijazah pertama. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan ialah ilmu pengetahuan dalam bidang atau mata pelajaran yang diajar atau content knowledge dan juga kemahiran mengajar atau pengkaedah pedagogical content knowledge.
 • Mereka mengetahui dan memahami nilai, matlamat dan tujuan serta keperluan am pengajaran yang telah ditentukan oleh kurikulum kebangsaan.
 • Mereka memahami bahawa proses pembelajaran yang berlaku dalam kalangan pelajar adalah dipengaruhi oleh fizikal, intelektual, linguistik, sosial, budaya dan perkembangan emosional masing-masing.
 • Mereka tahu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dengan berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk menyokong mereka menambahkan kemahiran dan peranan profesional.
 • Mereka memahami tanggung jawab masing-masing di bawah Kod Etika Perguruan dan mengetahui bagaimana untuk mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar sekiranya memerlukan kemahiran tertentu. Setiap guru perlu memiliki, memahami dan menghayati Standard Guru Malaysia (SGM).
 • Mereka mengetahui bagaimana mengatur strategi untuk menghasilkan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bermakna. Semua guru perlu bijak menangani sebarang situasi yang tidak dijangkakan dalam bilik darjah. Guru perlu dapat mewujudkan keceriaan, kemesraan dan toleransi yang tinggi antara mereka dan murid.
 • Mereka telah lulus ujian dalam bidang numerasi, literasi serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) (Computer literacy, ICT Literacy)

 

Tuesday, March 9, 2010

Kisah Nabi Allah Sulaiman dan Semut

Nabi Sulaiman telah berjumpa dengan seekor semut yang hidup di atas batu yang kerig dan sukar untuk mendapatkan makanan, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada semut tersebut bagaimana ia boleh mencari makanan dan berapa banyak yang boleh dimakan dalam sebulan. Maka semut menjawab ia memerlukan hanya sebiji gandum sahaja sebulan. Lalu Nabi Sulaiman pun memberikan semut tersebut sebiji gandum yang diletakkan bersama semut tersebut di dalam sebuah bekas yang tertutup.

Selepas sebulan, beliau datang melihat semut tersebut dan mendapati semut itu hanya memakan separuh sahaja daripada sebiji gandum yang diberikan. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut kenapa dia tidak makan habis sebiji gandum yang telah diberikan kepadanya. Semut menjawab bahawa dia akan makan sebiji gandum apabila ia sendiri yang mencarinya di atas batu tersebut dan apa yang diperolehi itu adalah rezeki daripada Allah swt. Dia yakin akan rezeki daripada Allah walau pun di atas batu dan dia sendiri yang berusaha mencarinya.

Tetapi jika rezeki itu diberikan oleh orang lain (yakni Nabi Sulaiman), semut itu tidak yakin rezeki itu akan diberikan lagi (datang menziarahi dia lagi untuk membawa rezeki yang seterusnya) sebab diletakkan dalam bekas yang bertutup dan dia tidak dapat berusaha sendiri. Namun dia tidak yakin untuk bergantung kepada Nabi Sulaiman di atas rezeki yang akan diperolehi kelak, maka dia hanya makan separuh sahaja, supaya dapat bertahan sehingga dua bulan.
Apakah nilai moral yang dapat dipelajari disebalik cerita ini?