Thursday, January 29, 2009

Reka Bentuk Strategi Pengajaran

Reka Bentuk Strategi Pengajaran adalah proses memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran termasuk juga pemilihan media yang sesuai. Semua guru mempunyai kaedah dan cara tersendiri bagi memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti pembelajaran. Pengalaman dan kemahiran guru membolehkan setiap peristiwa pengajaran berbebza antara seorang guru dengan guru yang lain walaupun topik pengajaran adalah sama. Selain itu, persekitaran pembelajaran dan ciri-ciri pelajar juga menyebabkan guru merancang strategi pengajaran yang berbeza. Antara beberapa strategi pengajaran yang boleh digunakan ialah;

 • Kuliah/syarahan
 • Bersoal jawab
 • Sumbang saran
 • Perbincangan kumpulan kecil atau kumpulan besar
 • Demonstrasi
 • Tutorial
 • Temubual
 • Main peranan (role play)

Guru perlu memilih strategi pengajaran yang sesuai dengan tajuk yang diajar, objektif pengajaran dan juga keperluan pelajar. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang disediakan oleh pihak kementerian boleh membantu guru untuk memilioh strategi dan objektif pengajaran. Begitu juga dengan buku-buku teks dan rujukan yang terdapat banyak di pasaran. Banyak buku rujukan yang telah menyediakan objektif pengajaran bagi setiap topik pelajaran. Kadang-kadang kita boleh menggabungkan lebih dari satu strategi pengajaran dalam satu masa. Ada strategi pengajaran yang menumpukan kepada guru sahaja (teachers' centered), ada yang berpusatkan pelajar (students centered) dan ada pula strategi pengajaran yang menumpukan kepada aktiviti yang dijalankan. Pemilihan media juga perlu dilakukan supaya sesuai dengan strategi yang digunakan. Ramai memperkatakan bahawa pengajaran berpusatkan murid adalah lebih baik berbanding dengan pengajaran yang berpusatkan guru, namun tidak semestinya sentiasa begitu. Ada waktunya guru perlu melaksanakan pengajaran berpusatkan guru, berdasarkan kepada ciri pelajar, suasana persekitaran dan isi kandungan pelajaran.

Semua guru dan bakal guru perlu menguasai dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mereka bentuk strategi pengajaran supaya pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah menjadi lebih profesional. Impaknya kepada murid adalah sangat besar. Mereka dapat mengikuti pengajaran dengan lebih sistematik, dapat menguasai ilmu (isi kandungan pelajaran) dengan lebih baik dan seronok mengikuti sesi tersebut. Semua guru yang berada di sekolah perlu mengamalkan (mempraktikkan) kemahiran ini sepanjang masa supaya tugas yang diamanahkan kepada kita sentiasa dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Pihak pentadbir sekolah perlu sentiasa menyemak buku rekod pengajaran guru sama ada terdapat perancangan pengajaran yang mengandungi unsur-unsur rekabentuk sistem pengajaran atau tidak. Pentadbir sekolah juga perlu memantau dan membuat penyeliaan pengajaran untuk mempastikan unsur-unsur ini sentiasa diamalkan oleh guru-guru di bawah tanggung jawab masing-masing. Pastinya sebelum menyemak dan memantau, pentadbir sendiri terlebih dahulu perlu menguasai ilmu dan kemahiran ini. Sekiranya terdapat kelemahan guru dalam aspek ini, pihak pentadbir sekolah perlu mengadakan sesi latihan dalaman atau latihan perkembangan staf dengan menjemput pakar-pakar dalam bidang ini bagi membantu guru-guru menguasai kemahiran penting ini.

Wednesday, January 21, 2009

Reka Bentuk Sistem Pengajaran

Reka bentuk sistem pengajaran adalah satu tata cara yang teratur untuk menganalisis, mereka bentuk, membina, melaksana dan menilai pengajaran. Ini adalah satu aturan yang tertib bagi seseorang guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Setiap insan bergelar guru atau pendidik perlu mengetahuinya. Berikut adalah perincian terhadap setiap langkah: Menganalisis Menganalisis adalah suatu proses untuk menentukan apa yang harus dipelajari. Isi kandungan (content) sesuatu mata pelajaran yang akan diajar perlu ditentukan oleh guru sebelum masuk ke dalam kelas. Perkara ini mudah dilakukan iaitu dengan merujuk kepada sukatan pelajaran atau huraian sukatan pelajaran. Setiap orang guru juga dikehendaki menyediakan Perancangan Tahunan bagi setiap tahun pengajaran. Perancangan Tahunan atau dikenali juga sebagai Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) perlu disediakan setiap tahun dan diletakan dalam Buku Persediaan Mengajar, bukannya RPT tahun yang lepas di gunakan berkali-kali. Guru Besar atau Pengetua sekolah perlu menyemak dan memberikan perhatain yang serius kepada guru mereka agar RPT dapat disediakan dengan lengkap. Mereka Bentuk Reka bentuk pengajaran sudah dibincangkan dalam sesi yang lalu. Terdapat pelbagai model reka bentuk pengajaran seperti Model ADDIE, Model ASSURE dan lain-lain model reka bentuk pengajaran oleh Dick and Carey, Reisser dan sebagainya. Guru perlu mendalami ilmu dan kemahiran mengenai reka bentuk pengajaran supaya profesionalisme kita menjadi lebih diktiraf oleh sesiapa sahaja. Selain itu strategi pengajaran dan pembelajaran perlu dirancang untuk sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Apakah strategi yang sesuai digunakan kepada murid kita, ia juga bergantung kepada isi kandungan mata pelajaran yang disampaikan. Membina Membina adalah proses untuk mengarang (seperti membuat perisian komputer) dan menghasilkan bahan pembelajaran. Sekiranya tidak cukup masa dan peluang untuk membina bahan pengajaran atau dikenali juga sebagai media pengajaran, cubalah lihat dalam Pusat Sumber Sekolah (PSS), mungkin terdapat media pengajaran yang sesuai untuk digunakan. Sekarang ini ramai guru sudah mula menggunakan persembahan ‘powerpoint’ sebagai media pengajaran kerana kebanyakan sekolah telah dilengkapi dengan projektor LCD dan komputer. Kalau anda seorang guru Sains, Matematik atau Geografi, terdapat banyak sekali media pengajaran yang tersimpan dalam PSS atau makmal sekolah. Di sekolah menengah terdapat makmal Biologi, Fizik dan Kimia, almari di belakang makmal-makmal ini sering dipenuhi dengan pelbagai media pengajaran yang sesuai digunakan. Malang sekali, media pengajaran ini sering diabaikan dan dipenuhi habuk. Melaksana Melaksana adalah menggunakan bahan dan strategi (kaedah) pengajaran. Langkah ini berlaku dalam bilik darjah semasa kita mengajar. Setiap guru begitru arif dengan langkah-langkah pengajaran yang dimulakan dengan set induksi untuk merangsang minat murid, permulaan mengenalkan tajuk dan isi kandungan, pengembangan sehinggalah kepada penutup atau rumusan. Inilah tugas utama kita sebagai seorang guru. Terdapat langkah yang begitu tradisional sering digunakan oleh guru iaitu:
Memperkenalkan tajuk ---> Menerangkan Isi Kandungan ---> Memberikan Contoh ---> Memberikan Latihan Atau langkah yang lebih ringkas: Menerangkan Isi Kandungan ---> Memberikan Contoh ---> Memberikan Latihan
Andaikata kita seorang guru yang tinggi profesionalismenya, adakah kita akan melakukan langkah yang begitu tradisional ini? Sebab itulah saya pernah membincangkan bahawa untuk menjadi seorang guru adalah begitu mudah, tidak perlu masuk ke universiti atau institusi latihan perguruan (tidak perlu ada sijil atau diploma iaitu seperti guru tuisyen). Menilai Menilai adalah menentukan keupayaan dan keberkesanan pengajaran. Terdapat dua bentuk penilaian yang boleh digunakan iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan sepanjang sesi pengajaran secara konsisten dan berterusan. Semasa penilaian formatif guru sering menggunakan teknik penyoalan secara lisan untuk menilai kefahaman murid. Sementara penilaian sumatif pula dilakukan diakhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Penilaian sumatif juga boleh dilakukan secara lisan melalui teknik penyoalan. Oleh itu, guru perlu mempunyai dan menguasai teknik dan kemahiran menyoal. Saya memerhati perkara ini amat sukar dilaksanakan oleh guru. Tidak ramai guru kita menguasai teknik penyoalan yang baik walau pun mereka sudah mempunyai pengalaman mengajar yang lama. Latihan Kemajuan Staf berkaitan teknik penyoalan perlu dikendalikan kepada semua guru secara konsisten supaya semua guru kita dapat menguasai kemahiran menyoal dengan tepat dan jelas. Semua langkah ini adalah berlaku secara linear dan saling bergantung antara satu sama lain. Kajian-kajian telah mendapati reka bentuk pengajaran dapat membantu atau meningkatkan pencapaian pelajar. Tanpa penggunaan reka bentuk sistem pengajaran, maka pengajaran dalam bilik darjah menjadi tidak teratur dan objektif pengajaran sukar dicapai.

Thursday, January 15, 2009

Reka Bentuk Pengajaran (Instructional Design)

Mengapa kita sebagai seorang guru perlu mengetahui reka bentuk pengajaran? Anda mungkin bukan mahir dalam bidang Teknologi Pendidikan atau Teknologi Pengajaran. Namun sebagai seorang guru yang berkelayakan dalam bidang pendidikan, seharusnya anda mengetahui dengan lebih lanjut dan mahir dalam mereka bentuk pengajaran untuk sesi pengajaran dan pembelajaran anda. Sememangnya setiap orang bakal guru telah didedahkan kepada kursus Teknologi Pendidikan atau Teknologi Pengajaran sebelum anda ditempatkan di sekolah sebagai seorang guru yang terlatih. Adakah pengetahuan dan kemahiran mengenai reka bentuk pengajaran ini masih diingat? Atau masih diamalkan dalam bilik darjah? Amat malanglah sekiranya perkara ini tidak berlaku kepada seorang guru yang terlatih. Dalam perbincangan ini, fokus utama kita adalah kepada definisi ini kerana ia melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang kita amalkan setiap hari. Asalnya definisi reka bentuk pengajaran adalah suatu proses untuk membina bahan pengajaran seperti modul bercetak, video pengajaran, perisian komputer dan sebagainya. Proses ini mencakupi proses reka bentuk dan proses membina bahan. Namun, Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai sains untuk mencipta amalan pengajaran yang terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan situasi pembelajaran yang memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran berlaku. Hal ini semestinya berlaku dan diamalkan oleh semua orang guru. Mungkin anda telah merancang sesi pengajaran anda dengan sistematik, tetapi tidak pun menyedari bahawa anda adalah seorang pereka bentuk pengajaran. Keberkesanan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran adalah bergantung kepada reka bentuk pengajaran seseorang guru. Reka bentuk pengajaran juga adalah merupakan suatu cara yang sistematik bagi mereka bentuk, membina dan menggunakan seluruh proses pengajaran. Sebab itulah anda perlu mengetahui dan menguasai reka bentuk pengajaran. Terdapat berbagai model reka bentuk pengajaran seperti Model ASSURE, Model ADDIE dan sebagainya. Definisi lain yang diberikan kepada maksud reka bentuk pengajaran adalah proses untuk menentukan ciri-ciri dan keperluan untuk pembelajaran yang juga mengambil kira perubahan sistem dan pengaruh alam sekeliling (Seels dan Richey, 1994). Definisi ini menjelaskan bahawa reka bentuk pengajaran adalah proses menyatakan spesifikasi syarat untuk belajar yang meliputi empat bidang utama iaitu;
 • Reka bentuk sistem pengajaran
 • Reka bentuk strategi pengajaran
 • Reka bentuk mesej
 • Ciri-ciri pelajar

Bidang utama ini akan dibincangkan dalam topik seterusnya.

Wednesday, January 14, 2009

Interaksi Dalam Bilik Darjah

Apa pentingnya interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran? Interaksi melibatkan guru dan murid dan sangat berkaitan dengan kaedah guru menyampaikan isi kandungannya (Gilbert dan Moore, 1998). Menurut Moore (1987), dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, interaksi boleh dibahagikan kepada dua peringkat iaitu;
 • Peringkat pra-aktif ialah ketika guru bersendirian memilih objektif dan merancang strategi pengajaran
 • Peringkat interaktif ialah ketika guru menyampaikan isi kandungan secara verbal dalam bilik darjah

Semasa guru menyediakan rancangan pengajaran dalam buku rekod pengajaran harian (RPH) peringkat pra-aktif ini berlaku. Guru merancang dan menetapkan objektif pengajaran di samping menyediakan aktiviti (langkah) pengajaran. Selain itu, guru juga telah menyediakan bahan (media) dan kaedah penilaian sebelum masuk mengajar. Ketika menyampaikan isi kandungan pelajaran, peringkat interaktif berlaku dimana guru menyediakan peluang dan ruang kepada murid untuk berinteraksi. Terdapat guru yang tidak sedar kepentingan interaksi lalu bertindak seorang diri bercakap tanpa berhenti, tanpa memberi peluang kepada murid untuk bercakap atau memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. Kita harus sedar, murid zaman sekarang adalah lebih terdedah kepada maklumat yang tanpa batasan. Oleh itu, sebagai seorang guru dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini, guru harus menyediakan ruang interaksi yang luas semasa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dalam pendidikan jarak jauh, interaksi terbahagi kepada dua peringkat iaitu guru menyediakan bahan pembelajaran dalam bentuk cetakan atau media lain untuk dikirimkan kepada pelajar dan peringkat kedua ketika guru berinteraksi dengan pelajar melalui media tertentu seperti surat, email atau peralatan telekomunikasi seperti sidang audio, audio grafik, video dan komputer. Moore (1989) juga menyatakan terdapat tiga jenis interaksi iaitu interaksi antara:

 • Murid dengan isi kandungan pelajaran
 • Murid dengan guru
 • Murid dengan murid lain (atau rakan sebaya)

Hillman et. al. (1994) menambah satu lagi jenis interaksi supaya murid dapat berinteraksi dengan isi kandungan, guru dan pelajar lain iaitu interaksi antara:

 • Murid dengan media teknologi

Pelajar dewasa juga perlu menyedari peranan masing-masing semasa mengikuti kursus. Mereka harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dipikul semasa mengikuti kursus. Pembahagian masa antara belajar dan bekerja serta belajar dan tanggungjawab sosial (rumah tangga dan keluarga) perlu dilaksanakan dengan bijak. Luangkan masa supaya interaksi antara kita dengan isi kandungan dan bahan pembelajaran sentiasa berlaku. Hubungan yang terjalin antara murid dengan guru serta rakan adalah bentuk interaksi yang wujud, bukan hanya dalam bentuk audio dan visual sahaja. Interaktiviti yang berlaku dalam bilik darjah juga dikatakan sebagai pencetus motivasi murid terutamanya di peringkat rendah dan menengah rendah.

Wednesday, January 7, 2009

Student Masterpieces from Today’s Education

Saya ingin berkongsi satu penulisan yang berkaitan dengan profesionalisme perguruan. Bentuk penulisan ini bukanlah merupakan sajak tetapi lebih mirip kepada gurindam, walau pun dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan satu luahan hati murid terhadap guru. Semoga penulisan ini dapat memberikan sedikit gambaran kepada kita sebagai seorang guru terhadap apa yang dikehendaki dan dirasai oleh seseorang murid. Petikan ini adalah daripada Student Masterpieces from Today’s Education.
Teachers come in many sizes and shapes – large, small, young, old, tired, fresh, black, white, rich, poor. Some are kind, and some are not. Those who are mean are stinky. Some teachers know how to make you feel bad all over, deep down. Some help you not to afraid; others keep you scared all the time. Some show you what you might try; others tell you that you can’t do it. They are no-no teachers. They’re stinky. Lots of teachers go to college after they finish teaching you to see if they can learn some more. Some learns; some don’t. some its helps; some it don’t. those who don’t try to learn and understand are stinky. Some teachers make you want to come to school every day; some teachers make you want to skip out as often as you can. I’ve had two who made me wish I had school on Saturday. I’ve been lucky. Some kids never find teachers like that. Some bring you lots of things to work with; others make you stay in your seat and fill in the blanks and memorize stuff. Those teachers are stinky. They say stinky words, give you stinky looks, and grade you on stinky report cards. Some teachers are great. Like I say, I had two like that. They put bandage on my hurts – on my heart, on my mind, on my spirit. Those teachers care about me and let me know it. They gave me wings.

Monday, January 5, 2009

Andragogi vs Pedagogi

Terdapat perbezaan yang amat ketara antara pembelajaran di peringkat kanak-kanak dengan peringkat dewasa. Kanak-kanak pergi ke sekolah dengan pengalaman yang sedikit dan terhad kerana usia mereka yang masih muda. Sementara pelajar dewasa pula kaya dengan pengalaman dan mempunyai asas ilmu pengetahuan yang kukuh dibentuk ketika alam persekolahan dan perkerjaan. Selain itu, perspektif pembelajaran bagi kanak-kanak dan dewasa juga berbeza. Perspektif pembelajaran kanak-kanak adalah untuk jangka panjang, apa yang mereka pelajari sekarang kemungkinan tidak digunakan pada masa itu dan hanya bertujuan untuk jangka masa yang panjang, iaitu selepas mereka selesai alam persekolahan. Pelajar dewasa pula mempunyai perspektif pembelajaran yang sangat berbeza. Mereka menjangka apa yang akan dipelajari akan dapat digunakan segera dalam bidang perkerjaan yang telah diceburi. Motivasi kanak-kanak untuk belajar adalah berbeza, ia datang secara luaran. Kanak-kanak pergi ke sekolah kerana diwajibkan oleh ibu bapa atau penjaga. Guru berperanan penting dalam memotivasikan kanak-kanak untuk belajar. Motivasi pelajar dewasa adalah secara dalaman, mereka melibatkan diri dengan program pendidikan kerana sememangnya atas kehendak sendiri. Tiada paksaan dalam proses pembelajaran. Pelajar dewasa boleh berhenti mengikut kehendak sendiri atau disebabkan oleh sesuatu kedaan yang memaksa mereka berbuat demikian. Apabila pelajar dewasa masuk ke kuliah, pengajar atau pensyarah tidak seharusnya mengajar mereka seperti kanak-kanak di mana seolah-olah mencurahkan ilmu pengetahuan ke dalam tong yang kosong. Istilah andragogi digunakan untuk membezakan pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar dewasa berbanding pedagogi, iaitu pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak. Pedagogi merujuk kepada konsep asas yang berkaitan dengan pembelajaran yang dipraktikkan dalam semua bilik darjah masa kini. Asas ini yang telah ditemui berabad lamanya dan berkaitan dengan pengajaran kepada kanak-kanak. Andaian kepada model pedagogi ialah; The teacher bears the full responsibility of deciding what, how, when and if information has been learned. Student are submissive or subordinate to the teacher. http://www.acquireskills.com/adult.html Andragogi adalah merupakan istilah dalam pendidikan dewasa hasil daripada kajian dan sumbangan idea oleh Malcolm Knowles (1970).
Andragogy is the art and science of helping adults learn. (Knowles, 1970) Perkataan andragogi adalah berasal dari bahasa Greek ‘Andros’ yang bermaksud ‘man’ atau ‘to teach adult’. Andragogi mempunyai beberapa konsep seperti berikut: Pelajar dewasa ingin tahu mengapa mereka perlu belajar sesuatu sebelum mulai mempelajarinya.
 • Pelajar dewasa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran mereka sendiri.
 • Pelajar dewasa mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi suasana pembelajaran.
 • Pelajar dewasa bersedia untuk belajar apabila mereka perlu belajar.
 • Masalah pembelajaran mereka adalah terletak dalam diri mereka sendiri.
 • Motivasi pelajar dewasa untuk belajar adalah wujud secara dalaman melebihi faktor luaran.

Beberapa konsep berikut perlu diambil perhatian dalam program pendidikan dewasa supaya keperluan pembelajaran dapat dipenuhi;

 • Kurikulum pendidikan dewasa perlu berpusatkan pelajar.
 • Aktiviti pembelajaran perlu dikaitkan dengan pengalaman pelajar.
 • Pelajar dewasa mempunyai arah kendiri.
 • Pelajar harus dilibatkan dengan semua bentuk penilaian.
 • Pelajar adalah berpusatkan masalah.
 • Guru perlu berfungsi sebagai fasilitator.

Oleh kerana tidak begitu banyak teori tentang pembelajaran dewasa, andragogi dapat memberikan satu garis panduan untuk guru, pengajar, pensyarah yang\ terlibat dalam pendidikan dewasa mengendalikan program pendidikan dewasa dengan berkesan. Knowles (1990) menggariskan ciri-ciri seseorang pelajar dewasa adalah seperti berikut;

 • Autonomous dan arah kendiri (self-directed)
 • Posess accumulated life experiences and knowledge
 • Goal-oriented
 • Relevancy oriented
 • Practical
 • Require respect

Andragogi berbeza daripada pedagogi dalam empat dimensi (Vacca dan Walker, 1980);

 • Konsep kendiri
 • Pengalaman
 • Kesediaan untuk belajar
 • Orientasi pembelajaran

Kita sebagai guru seharusnya mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan pedagogi dan andragogi. Guru harus berupaya mengamalkan konsep pedagogi dan andragogi pasa tempat yang sesuai dan betul kaedahnya. Setiap pendidik perlu memahami dan dapat melaksanakan pedagogi dan andragogi kepada kumpulan sasaran yang tepat. Kita perlu menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam profesion ini supaya disanjung oleh semua masyarakat dan profesion lain. Sebagai seorang guru, kita juga tidak seharusnya berpuas hati setakat pendidikan yang dimiliki, seharusnya kita sentiasa memperlengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang terkini. Oleh itu, kita perlu belajar lagi dan mempertingkatkan pencapaian akademik kepada tahap yang tertinggi. Dengan ini profesion perguruan akan disanjung oleh semua orang.