Wednesday, July 24, 2013

ANALOGIMenurut istilah Kesusasteraan, analogi merupakan suatu kaedah penyelesaian masalah berasaskan bentuk ungkapan yang telah diketahui dengan yang belum diketahui. Perbandingan di antara dua perkara atau keadaan yang mempunyai persamaan dalam beberapa aspek tertentu. Dalam ilmu bahasa adalah persamaan antara bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi dimana dalam analogi, pembentukan kata baharu daripada kata yang telah ada.

Definisi lain  yang di maksud dengan analogi adalah suatu proses menggunakan perbandingan dua hal yang berbeda dengan cara melihat persamaan dari dua hal yang diperbandingkan tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperjelas suatu konsep. Analogi adalah bersifat abstrak dan imaginatif, berlainan daripada makna perkataan yang biasa, lazim dan harfiah, antaranya ialah ungkapan, frasa, perkataan yang memanfaatkan penggunaan bahasa kiasan, lambang, metafora dan sebagainya bagi menyatakan makna.
Analogi juga bermaksud kias, perbandingan (yang memperlihatkan ciri-ciri persamaan).

Mencipta Analogi

Analogi ialah kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Biasanya analogi menggunakan kata bandingan  seperti, bagai, macam, umpama untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara atau objek yang lain bagi menyatakan maksud tertentu.

Tujuan penggunaan analogi adalah untuk membantu seseorang menambah dan mempercepatkan      kefahaman tentang sesuatu perkara. Analogi juga dapat membantu seseorang menjustifikasikan   rumusan yang dibuat  berdasarkan persefahaman antara satu objek dengan yang lain. Penggunaan analogi juga dapat membantu menonjolkan ciri am yang terdapat pada objek-objek tertentu.

Bagaimana cara untuk mencipta analogi?

Beberapa soalan boleh dikemukakan untuk membantu mengembangkan lagi kemahiran mencipta analogi sepeti berikut:

·         Objek iti sama seperti apa?
·         Sejauhmanakah objek kedua itu sama dengan objek pertama ?


Contoh Analogi

Badannya kurus macam lidi.
Mukanya bujur macam telur.
Bangunan di Bandaraya Kuala Lumpur tumbuh macam cendawan selepas hujan.
Kanak-kanak itu lapar seperti anak burung yang kehilangan ibu.
Guru itu garang macam harimau. No comments: