Thursday, July 11, 2013

DOMAIN PEMBELAJARAN (BLOOM'S TAXONOMY) -Domain KognitifDOMAIN PEMBELAJARAN (BLOOM'S TAXONOMY)
Taksonomi Bloom telah diperkenalkan  pada tahun 1956 oleh  ahli psikologi pendidikan Dr Benjamin Bloom untuk menggalakkan bentuk pemikiran yang tinggi dalam pendidikan, seperti menganalisis dan menilai, dan bukannya hanya mengingati fakta (pembelajaran hafalan).
Tiga jenis pembelajaran
Bloom (1956) telah memperkenalkan tiga domain dalam aktiviti pengajaran atau pembelajaran:
  • Kognitif: kemahiran mental (Pengetahuan)
  • Afektif: perkembangnan perasaan atau emosi (Sikap)
  • Psikomotor: kemahiran fizikal (Kemahiran)
Domain boleh dianggap sebagai kategori. Jurulatih dan guru sering merujuk kepada ketiga-tiga kategori ini iaitu Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap. Domain ini adalah taksonomi tingkah laku pembelajaran yang boleh dianggap sebagai "matlamat proses pembelajaran." Iaitu, selepas episod pembelajaran, murid seharusnya telah memperoleh kemahiran baru, pengetahuan, dan atau sikap.
Walau bagaimanapun, taksonomi Bloom adalah mudah difahami dan mungkin salah satu aspek yang paling digunakan secara meluas masa kini.
Domain Kognitif
Domain kognitif melibatkan pengetahuan dan pembangunan kemahiran intelek (Bloom, 1956). Ini termasuk mengingati atau mengenali fakta tertentu, corak prosedur, dan konsep yang terkandung dalam perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran. Terdapat enam kategori utama, yang disenaraikan seperti di bawah, bermula daripada tingkah laku yang paling mudah kepada yang paling kompleks. Kategori boleh dianggap sebagai darjah kesukaran. Iaitu, perkara yang pertama biasanya mesti dikuasai sebelum yang seterusnya boleh berlaku.

 Jadual 1: Domain  Kognitif
Kategori
Contoh dan Kata Kunci (kata kerja)

Pengetahuan: Mengingat data atau maklumatn.
Contoh: Membaca polisi. Menyatakan harga dari ingatan kepada pelanggan. Tahu peraturan keselamatan. Tentukan tempoh.

Kata Kunci: mengatur, mentakrifkan, menggambarkan, mengenal pasti, tahu, label, senarai, nama, menggariskan, mengimbas kembali, mengiktiraf, mengeluarkan semula, memilih, nyatakan.

Kefahaman: Memahami makna, terjemahan, tafsiran arahan dan masalah. Nyatakan masalah dalam perkataan sendiri.
Contoh: menulisnya semula prinsip-prinsip. Menerangkan dalam ayat sendiri langkah-langkah untuk melaksanakan satu tugas yang kompleks. Terjemahkan persamaan ke excell (komputer).

Kata Kunci: meliputi, menukarkan, mempertahankan, membezakan, anggaran, menjelaskan, memanjangkan, generalizes, memberikan contoh, menyimpulkan, menterjemahkan, parafrasa, meramalkan, menulisnya semula, meringkaskan, terjemahkan.

Aplikasi:  Gunakan satu konsep dalam situasi baharu. Menggunakan apa yang dimuridi di dalam kelas ke dalam situasi baharu di tempat kerja.

Contoh: Gunakan manual untuk mengira masa bercuti pekerja. Menguatkuasakan undang-undang statistik untuk menilai kebolehpercayaan ujian bertulis.

Kata Kunci: menggunakan, mengubah, mengira, membina, menunjukkan, membuat penemuan, memanipulasi, beroperasi, meramalkan, menyediakan, menghasilkan, mengaitkan, menunjukkan, menyelesaikan.
Analisis: Memisahkan bahan atau konsep ke dalam bahagian-bahagian komponen supaya struktur organisasi boleh difahami. Membezakan antara fakta dan kesimpulan.

Contoh: Menyelesaikan sesuatu masalah  dengan menggunakan urutan yang  logik. Mengenalpasti kesilapan logik dalam pemikiran. Mengumpulkan maklumat dari jabatan dan memilih tugas yang diperlukan untuk latihan.

Kata Kunci: menganalisis, memisahkan, membandingkan,  menggambar rajah, memecahkan kepada elemen asas, membezakan, mendiskriminasikan, mengenal pasti, menggambarkan, menyimpulkan, menggaris, mengaitkan, memilih, memisahkan.Sintesis: Membina struktur atau corak dari unsur-unsur yang pelbagai. Letakkan bahagian bersama-sama untuk membentuk keseluruhan, dengan penekanan kepada mewujudkan makna baru atau struktur.

Contoh: Tulis operasi syarikat atau manual proses. Reka bentuk mesin untuk melaksanakan tugas tertentu. Mengintegrasikan latihan daripada beberapa sumber untuk menyelesaikan masalah. Menyemak semula dan proses untuk meningkatkan hasil.

Kata Kunci: mengkategorikan, menggabungkan, menyusun, menggubah, mencipta, merangka, reka bentuk, menjelaskan, menjana, mengubah, menganjurkan, pelan, menyusun atur, membina semula, berkaitan, menyusun semula, menyemak semula, menulisnya semula, meringkaskan, memberitahu, menulis.

Penilaian: Buat pengadilan tentang nilai, idea-idea atau bahan-bahan.

Contoh: Pilih penyelesaian yang paling berkesan. Lantik calon yang paling layak. Menerangkan dan mewajarkan bajet yang baru.

Kata Kunci: menilai, membandingkan, menyimpulkan, membeza, mengkritik, mengulas, mempertahankan, menerangkan, mendiskriminasikan, menjelaskan, menafsirkan, mewajarkan,  meringkaskan, menyokong.
 Perhatian: Walau pun terdapat kata kerja yang bertindih dalam beberapa kategori, namum penggunaannya adalah berdasarkan kepada situasi yang berkait dengan kategori tersebut.

1 comment:

Farhana Zubir said...

mohon share cikgu..terima kasih cikgu..