Wednesday, July 24, 2013

PERANCANGAN PENGAJARANBerikut di bawah adalah petikan Surat Pekeliling Ikhtisas BIL. 3/1999: Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3) yang menjadi satu arahan yang mesti bagi setiap orang guru di Malaysia untuk merancang dan menyediakan rancangan pengajaran bagi setiap mata pelajaran yang diajar. Sila teliti petikan kandungan surat pekeliling di bawah.

“ 3. Dengan Surat Pekeliling lkhtisas ini, berkuatkuasakan pada tarikh ia dikeluarkan, Rekod Pengajaran dan Pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja,
iaitu (i) Rancangan Pelajaran Tahunan, dan (ii) Rancangan Pelajaran Harian. Pengetua, Guru Besar atau wakilnya hendaklah memastikan kedua-dua unsur tersebut dibuat mengikut prinsip-prinsip perancangan yang mutakhir”

(i) RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
Rancangan Pengajaran Tahuan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan sukatan pelajaran kebangsaanyang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

(ii) RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
Rancangan Pelajaran Harian merupakan terjemahan Rancangan Pelajaran
Tahunan yang mengandungi sekurang-kurangnya maklumat seperti objektif,
cara bagaimana hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana
objektif itu tercapai.

4. Rekod Pengajaran dan Pembelajaran bolehlah disediakan dalam apa jua bentuk
yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. la haruslah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Rancangan Pelajaran Harian juga perlu diurus dengan baik dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki oleh pihak yang diberi kuasa.

Petikan daripada
SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999:
Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
KP (BS) 8591/Jilid XV/ (3)
9 Mac 1999

Setiap orang guru perlu memahami arahan surat pekeliling ini dan mematuhinya. Pihak pentadbir sekolah dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat mengambil berat dan memastikan pematuhan terhadap surat pekeliling ini sentiasa dilakukan oleh pihak guru. Pemantau oleh pentadbir sekolah, daerah, negeri dan persekutuan sentiasa dilaksanakan untuk memastikan arahan ini dipatuhi. Tindakan boleh diambil oleh KPM sekiranya guru tidak mematuhi arahan ini.

Perancangan pengajaran perlu dilakukan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat berjalan lancar tanpa gangguan dan guru perlu merancang dalam pengajaran dengan baik. Hasil kajian mendapati punca kegawatan tingkah laku pelajar, prestasi rendah pelajar di sekolah-sekolah adalah berpunca daripada pengajaran tidak dirancang dengan baik dalam bilik darjah. Kemahiran dan kecekapan guru dalam perancangan menguruskan bilik darjah akan dapat menghindari pengajaran dan pembelajaran yang tidak efektif. Pengurusan bilik darjah yang berkesan adalah pemangkin kepada kecemerlangan murid bagi melahirkan modal insan yang seimbang daripada segi intelek, rohani dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Penyediaan rancangan pengajaran memerlukan ketelitian dan kreativiti guru. Proses ini boleh dilakukan secara berkumpulan di dalam panitia mata pelajaran masing-masing. Model perancangan yang sesuai seperti plan, do, check and  act boleh digunakan sebagai garis panduan penyediaan rancangan pengajaran.

Plan (Rancang)

Aktiviti pengajaran yang dirancang dengan rapi dan sistematik dapat mengelakkan pelaksanaan secara ad-hoc. Guru tidak boleh meniru aktiviti pengajaran daripada rakan-rakan lain semata-mata. Guru perlu menyemak Sukatan Pelajaran sesuatu mata pelajaran disamping menjadikan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai panduan untuk merancang aktiviti pengajaran yang lebi kreatif dan inovatif. Rujuk HSP supaya semua kemahiran yang perlu dikuasai oleh seseorang murid telah dicakupi dalam perancangan pengajaran masing-masing.

Do (Buat)

Setelah perancangan dihasilkan, guru mesti melaksanakan dengan sepenuhnya. Peringkat ini adalah paling penting dan kritikal kerana dapat menentukan kejayaan setiap perancangan.

Check (Semak)

Semakan perlu dilakukan oleh guru-guru supaya perancangan yang telah dilakukan mencapai objektifnya. Kemungkinan objektif perlu dibuat penambahbaikan supaya sesuai dengan murid dan persekitaran pembelajaran. Kaedah penilaian juga begitu penting dalam pengajaran dan pembelajaran, oleh itu, semakan perancangan dapat menambah baik lagi aktiviti penilaian yang telah dirancang supaya mencapai objektif seperti terkandung dalam sukatan pelajaran. Pentadbir sekolah sebagai pemimpin instruksional perlu memantau setiap perancangan pengajaran yang telah disediakan oleh guru. Sebagai pentadbir, mereka perlu memberikan pandangan dan nasihat kepada guru supaya mematuhi setiap perancangan yang telah dibuat sebelumnya.

Act (Bertindak)

Tindakan yang seharusnya diambil oleh setiap guru adalah apabila mendapati perancangan yang telah dibuat tidak mencapai sasaran atau wujud kelemahan. Oleh itu, panitia mata pelajaran seharusnya memainkan peranan yang penting bagi membuat tindakan susulan terhadap kelemahan dan kekurangan dalam perancangan yang telah dibuat. Apa yang berlaku di sekolah ialah tindakan ini tidak berlaku, malah proses menyemak sama ada perancangan yang telah dibuat juga tidak dilaksanakan. Perancangan pengajaran yang digunakan oleh guru adalah perancangan yang telah dibuat sekian lama dan digunakan berterusan dengan menukar tarikh sahaja.


Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT)

Rancangan Pengajaran Tahunan adalah berdasarkan takwim minggu persekolahan. Rancangan Pengajaran Tahunan ini perlu disediakan pada awal tahun atau awal semester sebelum sesi persekolahan bermula dimana ia berfungsi sebagai panduan bagi perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Perancangan ini perlu dibuat untuk tempoh satu tahun bagi setiap mata pelajaran yang diajar oleh setiap guru.

Rancangan Pengajaran Tahunan merangkumi skop berikut :

·         Kemahiran bagi setahun.
·         Senarai kemahiran-kemahiran.
·         Skop pelajaran yang perlu , untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut.
·         Rujukan sukatan pelajaran.

Rancangan Pengajaran Tahunan adalah sebagai satu panduan yang menyeluruh kepada semua guru dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Disamping itu RPT dapat mencegah daripada berlakunya pemesongan topik dalam  sesuatu pengajaran demi mencapai matlamat mata pelajaran tertentu. Penyediaan RPT juga bertujuan untuk memastikan susunan topik-topik dalam sesuatu mata pelajaran teratur mengikut perkembangan dan kebolehan murid. Penyediaan RPT memudahkan guru pengganti menggambil alih  tugas guru yang sebelumnya untuk meneruskan pengajaran. Selain itu RPT juga menjadi panduan kepada guru untuk menyelaras dan menyediakan soalan ujian bulanan dan peperiksaan. Guru dapat menyemak topik yang telah diajar dan topik yang akan diajar dengan lebih mudah sekiranya RPT disediakan dengan jelas dan lengkap.

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Rancangan Pengajaran Harian merupakan satu rekod khas yang disediakan lebih awal oleh guru sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Rancangan Pengajaran Harian ini dibina sebagai panduan kepada para guru untuk mengajar dengan lebih sistematik dan efektif serta mampu untuk mencapai objektif pengajaran. Dokumen ini sangat penting dan berguna supaya guru dapat menyampaikan input pembelajaran kepada para murid dengan teratur. Selain itu RPH adalah bahan bukti bahawa guru telah membuat perancangan rapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di blik darjah. Rancangan Pengajaran Harian yang dibina perlu merujuk kepada Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT), Sukatan Pelajaran (SP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP). Maklumat yang perlu dicatatkan dalam RPH adalah hari dan tarikh, mata pelajaran dan kelas, masa, tajuk dan objektif, kemahiran yang ingin dicapai, aktiviti yang dijalankan serta impak atau refleksi. Guru boleh merujuk kepada SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 3/1999 bagi tujuan penyediaan RPH untuk memenuhi keperluan pekeliling tersebut.

Terdapat perbezaan format RPH yang perlu disediakan oleh Guru Pelatih dengan guru terlatih. Guru pelatih menggunakan format RPH yang lebih mendalam. Setiap institusi latihan perguruan mempunyai format yang tertentu bagi penyediaan RPH oleh guru pelatih masing-masing.

Kepentingan RPH

Penyediaan RPH dalam kalangan guru dapat mengelakkan penyelewengan atau terkeluar daripada topik atau sub topik semasa pengajaran dilakukan. Oleh kerana pengalaman dan penguasaan isi kandungan guru adalah berbeza antara satu sama lain maka dengan adanya RPH, persamaan daripada segi maklumat yang disampaikan akan dapat dilakukan. Guru dapat menggunakan kreativiti masing-masing semasa merancang aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Siri aktiviti yang dirancang ini akan membolehkan perubahan tingkah laku dan penguasaan isi kandungan mata pelajaran yang disampaikan. Objektif atau hasil pembelajaran yang telah dirancang dalam RPH menjadikan pengajaran dan pembelajaran sentiasa tertumpu dan guru dapat melaksanakan penyampaian maklumat dan isi kandungan dengan lebih tersusun dan berfokus.

Pengurusan masa menjadi faktor yang penting dalam aktiviti pengajaran sebab jadual waktu pengajaran bagi setiap mata pelajaran adalah begitu terhad dan ketat. Oleh itu RPH akan membantu guru menguruskan masa dengan lebih cekap.

Aktiviti pengajaran yang telah disusun dalam RPH membantu guru menyampaikan isi kandunag pelajaran dengan mudah. Penyusunan sub topik daripada mudah ke sukar membolehkan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan dengan mudah dan jelas.

Penggunaan teknologi pendidikan juga dapat dimanfaat dengan optimum apabila perancangan dilakukan dengan baik. Guru boleh memikirkan apakah teknologi yang akan diintegrasikan dalam pengajaran semasa mereka menyediakan RPH. Guru boleh memeriksa sama ada media yang sesuai dapat diintegrasikan dalam pengajaran terdapat di Pusat Sumber Sekolah (PSS).
No comments: