Wednesday, July 24, 2013

PERANCANGAN UNTUK MEMUPUK PEMIKIRAN ANALITIKAL DAN KREATIFPemikiran Analitikal dan Kreatif

Pemikiran analitikal tidak banyak bezanya dengan pemikiran kritis. Namun jika diteliti dengan lebih mendalam ada perbezaan yangketara.

PEMIKIRAN ANALITIKAL

Pemikiran kritikal adalah memahami sesuatu perkara secara keseluruhan dengan memahami semua komponennya (misalnya melihat pelaksanaan suatu proses pengajaran dan pembelajaran dengan menentukan bagaimana faktor seperti bilangan murid, kemudahan yang disediakan, mata pelajaran yang diajar dan sebagainya mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran tersebut tanpa membuat apa-apa penghakiman terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tersebut).

Kemahiran ini digunakan untuk mendefinisikan konsep atau item dan juga untuk mengenali antara konsep atau item yang hampir serupa. Untuk itu anda perlu mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Kemahiran Pemikiran Analitikal

Mencirikan
Kemahiran ini digunakan untuk mendefinisikan konsep atau item dan juga untuk mengenali antara konsep atau item yang hampir serupa. Untuk itu anda perlu mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek

Membanding dan Membezakan
Anda perlu mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran ini digunakan apabila terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan. Ia juga digunakan untuk membuat pilihan dan keputusan.

Mengumpul dan mengelaskan
Anda perlu mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Selalunya kemahiran ini digunakan apabila terdapat banyak item atau maklumat, atau pun item dan maklumat yang tidak tersusun.

Membuat Urutan
Anda perlu menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti, ciri atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. Kemahiran ini digunakan untuk menyusun item atau maklumat supaya mudah difahami dan item tertentu mudah dikesan.

Menyusun Mengikut Keutamaan
Anda perlu menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. Kemahiran ini digunakan untuk menonjolkan perkara yang mustahak dan menentukan tindakan yang perlu dibuat dahulu.

Menganalisis
Anda perlu mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Anda boleh menggunakan kemahiran ini untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubung kait antarabahagian dan mengenali prinsip yang terlibat. Menganalisis ialah kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

Mengesan Kecondongan
Anda boleh mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada sesuatu atau menentang sesuatu. Kemahiran ini diguna apabila terdapat sesuatu pernyataan yang cuba mempengaruhi keputusan atau pendapat seseorang. Anda boleh juga menggunakan kemahiran ini untuk menimbang ketepatan sesuatu sumber maklumat atau pernyataan atau mengenal pasti kecondongan pandangan seseorang. Bagaimanakah kita hendak mengenalpasti kecondongan?

Menilai
Anda perlu membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti yang sahih. Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi memilih sesuatu atau menerima atau menolak sesuatu idea.

Membuat kesimpulan
Anda boleh membuat penyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara

 

PEMIKIRAN KREATIF


Perkara yang ditimbulkan apabila kita berfikir secara kreatif ialah: kita perlukan idea baru, ada atau tidak cara yang lain, cuba cari kaedah yang lebih mudah, ada atau tidak cara lain untuk menerangkan perkara ini, tolong fikirkan kemungkinan lain, kita tidak mahu lagipenyelesaian cara sekarang, cara ini belum dicuba, ini idea lama dan tentu ada cara lain. Berikut ialah contoh setiap pemikiran kreatif:

Menjana idea
Anda boleh menjanakan idea yang banyak secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara. Kemahiran ini digunakan apabila anda ingin mencari idea baharu atau mencari alternatif. Sebagai langkah permulaan anda perlu fokus tentang apa tajuk yang hendak dibincangkan, misalnya, cara mengurus bahan buangan yang sistematik. Anda perlu senaraikan semua idea yang dikemukakan, renung kembali idea yang dikemukakan, tambah lagi idea jikaada, dan hubungkaitkan idea-idea yang telah disumbangkan.

Membuat inferens
Langkah ini ialah merupakan langkah yang diambil oleh individu untuk membuat kesimpulan awal yang mungkin benar atau pun tidak berdasarkan maklumat daripada pemerhatian. Anda boleh menggunakan kemahiran ini apabila hendak merancang langkah-langkah tindakan atau membuat pilihan.Menghubungkaitkan
Anda boleh membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Kemahiran ini digunakan untuk membuat inferens, meramal, membuat hipotesis, membuat kesimpulan dan mengitlak. Bagaimana langkah penggunaannya? Anda perlu kenal pasti masalah, buat analisis tentang keadaan dan kenal pasti aspek yang boleh dihubungkaitkan. Kemudian, buat pernyataan tentang perkaitan.

Meramal
Apabila anda membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai, anda telah membuat ramalan. Kemahiran ini digunakan untuk menjuruskan, merancang dan mempertimbangkan pilihan. Apabila anda ingin meramal anda perlu perhatikan atau kumpul maklumat. Kemudian tentukan pola yang terdapat pada kumpulan maklumat. Kemudian, buat jangkaan yang paling sesuai.

Membuat hipotesis
Dalam pemikiran kreatif anda boleh membuat penyataan umum yang menghubungkaitkan pembolehubah-pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Kenyataan ini boleh diuji untukmembuktikan kesahihannya. Anda boleh menggunakan kemahiran ini pada peringkat awal apabila hendak menjalankan sesuatu eksperimen, kajian atau penyelidikan.

Contohnya: Sebuah pusat membeli belah mendapat keuntungan sehari pada hari biasa sebanyak RM 500,000.00, manakala pada hari menjelang perayaan pusat beli belah tersebut mendapat keuntungan sebanyak RM 1 juta sehari. Bagaimana kita membina hipotesis berdasarkan fakta ini? Langkah yang anda perlu ambil adalah perhatikan situasi atau keadaan tersebut. Nyatakan mengapa situasi atau keadaan tersebut terjadi sedemikian. Berikan satu jawapan yang rasional sebagai hipotesis.Kemudian anda perlu semak sama ada hipotesis tersebut boleh diuji. Contoh hipotesis yang boleh dijana bagi situasi di atas ialah “Keuntungan sehari pusat membeli belah menjelang hari perayaan meningkat dua kali ganda berbanding hari biasa”

Mensintesis
Kemahiran ini menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan dan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak. Anda boleh menggunakan kemahiran ini untuk membuat kesimpulan, mengitlak atau menyediakan tajuk. Anda juga boleh menghasilkan bentuk komunikasi seperti lukisan, peta, rajah, puisi dan laporan. Untuk mensintesis maklumat, apakah langkah-langkah yang perlu diambil? Anda perlu mengenal pasti dan mendefinisikan tajuk, perkara atau subjek terlebih dahulu. Kemudian, kumpulkan data atau maklumat yang berkaitan. Selepas itu, anda boleh kelaskan idea, data atau maklumat dalam kategori yang berkaitan dengan tajuk, perkara atau subjek. Akhir sekali anda boleh kenal pasti hubung kait antara kategori dengan kategori dan kategori dengan tajuk.

Mengitlak 
Anda boleh membuat pernyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sesuatu sampel kumpulan. Anda boleh menggunakan kemahiran ini untuk mencari pola, menyusun maklumat dan meramal. Bagaimanakah anda hendak mengitlak? Mula-mula anda perlu kumpulkan data. Kemudian cari pola yang sepunya dan buatkan pengitlakan. Selepas itu imbas semula kesahihan pengitlakan yang dibuat. Setelah sahih, barulah kita boleh membuat kenyataan.

Menganalogi
Seseorang itu boleh membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep dengan cara mengaitkan konsep itu dengan perkara yang mudah, maujud dan mempunyai ciri yang serupa. Anda boleh menggunakan kemahiran ini untuk memahami konsep atau perkara yang abstrak dengan cara mengaitkannya dengan sesuatu yang maujud yang telah diketahui. Anda boleh membandingkan dua perkara yang tidak sama, kemudian cari sifat yang serupa yang boleh dihubungkaitkan dan nyatakan hubungkait sebagai metafora.

Contohnya; membuat analogi mengenai fungsi jantung dalam mengepam darah ke seluruh badan. Untuk membuat analogi kita perlu buat perbandingan ‘jantung’ dengan ‘pam’. Kita cari sifat yang serupa iaitu kedua-duanya mengepam cecair. Kemudian kita menyatakan hubungkaitnya  iaitu ‘jantung adalah seperti pam’. Kemahiran menganalogi akandibincangkan dengan lebih lanjut dalam seksyen selepas ini.

Membuat Gambaran Mental
Apabila anda membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea, konsep, keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran, anda telah membuat gambaran mental. Anda boleh menggunakan kemahiran ini untuk memahami konsep yang abstrak dan mengingati konsep yang kompleks.

Contohnya: Bayangkan apa yang anda akan lakukan jika tsunami melanda secara tiba-tiba di tempat anda.

Mereka Cipta
Dalam perkara ini, jika anda boleh menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud atau bukan, anda telah mereka cipta. Untuk mereka cipta anda perlu kenal pasti keperluan, cabaran atau persoalan. Selepas itu anda boleh menjana idea dan pilih idea mana yang paling sesuai untuk memenuhi keperluan. Setelah itu, anda boleh cuba dan uji idea. Jika idea tersebut tidak memenuhi keperluan, anda boleh ubah suai atau pilih idea yang lain. Apakah teknik yang boleh membina dan merangsang pemikiran analitikal dan kreatif?

Anda telah didedahkan dengan konsep pemikiran analitikal dan kreatif. Tahukah anda bahawa berfikir adalah satu aktiviti yang dinamik dan kompleks? Justeru, adalah penting setiap individu belajar teknik berfikir yang betul menggunakan kaedah pemikiran yang telah dicipta oleh pakar-pakar pemikir. Antara teknik memupuk pemikiran analitikal dan kreatif adalah melalui penggunaan:

·         Peta minda.
·         Pengurusan grafik.
·         Peta konsep.
·         Analogi.
·         Pemikiran lateral.
·         Pelbagai kecerdasan.

No comments: