Monday, May 18, 2009

MEMORANDUM KEPADA PERDANA MENTERI MALAYSIA

Saya ingin memaparkan satu memorandum yang telah disampaikan kepada YAB mantan PM mengenai PPSMI oleh Pertubuhan-Pertubuhan Cina untuk tatapan kita bersama. MEMORANDUM KEPADA Y.A.B. DATO’ SERI ABDULLAH BADAWI DARIPADA PERTUBUHAN-PERTUBUHAN CINA UTAMA 31 OKTOBER 2006 (1) PENDAHULUAN
Berikutan dengan pelaksanaan dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris mulai tahun 2003, kedua-dua mata pelajaran tersebut telah diajarkan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Manakala di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC), formula "2-4-3" untuk Tahap I dan "6-2-3-2"untuk Tahap II telah dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Cina secara serentak dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik.
Memandangkan dasar ini dilaksanakan dengan tergesa-gesa tanpa kajian-kajian ilmiah yang meyakinkan dan langsung bertentangan dengan prinsip pendidikan yang menegaskan kelebihan bahasa ibunda atau bahasa pertama dalam proses penyampaian ilmu, maka pertubuhan-pertubuhan pendidikan daripada pelbagai kaum telah banyak kali menyuarakan perasaan bimbang mereka terhadap dasar tersebut sepanjang tempoh 4 tahun ini.
Antaranya, Kongres Pendidikan Melayu Ke-2 yang dianjurkan pada bulan Mac 2005, secara lantang menyatakan bahawa kira-kira 5 ratus ribu orang pelajar Melayu akan keciciran di bawah dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris akibat kegagalan menguasai bahasa Inggeris.
Selain itu, pada 10 Disember 2005, kira-kira 3000 orang daripada pelbagai kaum secara individu atau mewakili pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan telah menyertai "Persidangan Membantah Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris" yang dianjurkan dengan tujuan menyampaikan suara rakyat kepada kerajaan supaya memandang serius dan menimbang semula dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris yang telah banyak membawa kesan negatif kepada semua aliran sekolah rendah, sama ada SK, SJK(C) mahupun SJK(T).
Masyarakat Cina pada umumnya prihatin terhadap isu ini. Dalam pada itu, Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia (GPGSCM) telah menjalankan satu kajian soal selidik mengenai kesan-kesan pelaksanaan formula "2-4-3" di SJK(C) pada akhir tahun 2005 dan awal tahun 2006 untuk menyoroti sejauh manakah pengaruhnya kepada SJK(C) supaya dapat memberi gambaran yang sebenar dan saranan yang membina kepada kerajaan untuk menangani isu ini dengan sempurna. Menurut dapatan kajian tersebut, pelaksanaan formula "2-4-3" bukan sahaja meninggalkan impak negatif kepada guru-guru dan murid-murid, malah juga merupakan penghakisan kepada sistem pendidikan SJK(C) yang selama ini menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar utama.
Memandangkan keadaan yang cukup tenat di SJK(C), maka kami, Pertubuhan-Pertubuhan Cina Utama yang menandatangai bersama, dengan tulus ikhlasnya mengemukan memorandum yang berjudul "Pandangan Dan Cadangan Mengenai Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris"untuk rujukan dan pertimbangan Yang Amat Berhormat Dato'Seri supaya mengambil langkah yang wajar untuk menyelesaikan isu ini dengan sempurna.
(2) KAJIAN GPGSCM MENGENAI KESAN-KESAN PELAKSANAAN FORMULA "2-4-3"
Sebanyak 282 buah SJK(C) di bandar dan luar bandar dari beberapa negeri terlibat dalam kajian ini. Sekolah-sekolah tersebut dikehendaki memberi respons terhadap soalan-soalan yang disediakan mengikut keadaan masing-masing. Berdasarkan respons-respons yang diterima, dapatan kajian ini secara jelas menunjukkan bahawa pelaksanaan formula "2-4-3" telah menimbulkan banyak masalah kepada guru-guru dan murid-murid SJK(C) yang sekaligus menjejaskan pengajaran dan pembelajaran di SJK(C).
2.1 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Murid-Murid
Susulan daripada pelaksanaan formula "2-4-3", bukan sahaja jumlah waktu pengajaran dan pembelajaran Tahap I di SJK(C) meningkat daripada 45 waktu (1350 minit) kepada 50 waktu (1500 minit) seminggu, bahkan bilangan mata pelajaran juga bertambah kerana bahasa Cina dan bahasa Inggeris digunakan secara serentak untuk mengajar Matematik dan Sains. Perubahan ini secara terus menambah beban murid-murid dan mempengaruhi pembelajaran mereka. Berikut ialah dapatan kajian GPGSCM mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid:
(Bilangan Dan Peratusan SJK(C) Yang Setuju dinyatakan di hujung setiap pernyataan)
 • Murid-murid berasa tertekan kerana terpaksa menanggung lebih banyak kerja rumah dan peperiksaan. 240 buah (85.1%)
 • Murid-murid berasa tertekan kerana tidak dapat menyesuaikan diri untuk mempelajari Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 184 buah (65.2%)
 • Murid-murid mengalami tekanan yang amat berat kerana masa pembelajaran yang lebih panjang berbanding dengan sebelumnya. 183 buah (64.9%)
2.2 Keberkesanan Pembelajaran
Seperti mana yang diketahui, matlamat pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik adalah untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran asas, tetapi bukan digunakan sebagai pendekatan untuk meningkatkan penguasaan sesuatu bahasa, misalnya bahasa Inggeris di kalangan murid-murid.
Kajian pakar-pakar pendidikan dalam negeri dan luar negeri telah membuktikan bahawa kanak-kanak seharusnya menggunakan bahasa ibunda atau bahasa pertama untuk mencapai kejayaan yang paling besar dalam proses pembelajaran, terutamanya bagi mata pelajaran Sains dan Matematik yang memerlukan pemikiran dan penerangan yang banyak.
Meskipun menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, mata pelajaran Sains dan Matematik masih menjadi satu masalah untuk dikuasai sepenuhnya oleh murid-murid, apatah lagi murid-murid terpaksa menggunakan bahasa asing yang mereka kurang biasa untuk mempelajari Sains dan Matematik?
Padahalnya, dapatan kajian GPGSCM telah menunjukkan bahawa dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris tidak mampu meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris dengan berkesan, sebaliknya penguasaan murid-murid terhadap Sains dan Matematik terjejas kerana gangguan bahasa Inggeris. Dalam pada itu, sebahagian sekolah menjelaskan bahawa mata pelajaran Bahasa Inggeris yang diajarkan mulai Tahun 1 di SJK(C) dari tahun 2003 merupakan unsur penting yang dapat meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris kerana sebelum ini Bahasa Inggeris hanya diajar mulai Tahun 3 di SJK(C).
(Bilangan Dan Peratusan SJK(C) Yang Setuju dinyatakan di hujung pernyataan)
 • Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris terjejas kerana murid-murid gagal menguasai Bahasa Inggeris. 238 buah (84.4%)
 • Murid-murid adalah lebih tumpu perhatian dan mudah menguasai Sains dan Matematik dengan menggunakan bahasa Cina. 232 buah (82.3%)
 • Murid-murid terpaksa menggunakan masa yang lebih panjang untuk mempelajari Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. 216 buah (76.6%)
 • Pengenalan terhadap perbendaharaan kata bahasa Inggeris telah meningkat, tetapi kemahiran mendengar, membaca, menulis dan bertutur dalam bahasa Inggeris tidak menunjukkan peningkatan yang jelas. 196 buah(69.5%)
 • Pelaksanaan formula "2-4-3" yang menggunakan bahasa Cina dan bahasa Inggeris secara serentak untuk mengajar Matematik dan Sains telah menimbulkan kekeliruan di kalangan murid-murid, dan juga telah menjejaskan keberkesanan pembelajaran. 170 buah (60.3%)
 • Murid-murid berasa jemu dan hilang minat terhadap Sains dan Matematik kerana berulang kali mempelajari isi kandungan yang sama dengan bahasa yang berlainan. 114 buah (40.4%)
 • Murid-murid berasa tertekan kerana gagal menguasai bahasa Inggeris, dan seterusnya menjejaskan keberkesanan mempelajari Sains dan Matematik dalam bahasa Cina. 110 buah (39.0%)
2.3 Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Guru-Guru
Kajian GPGSCM mendapati guru-guru menghadapi pelbagai masalah di bawah pelaksanaan formula "2-4-3" di SJK(C), antaranya termasuk guru-guru yang diaturkan untuk mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris berasa tertekan kerana menghadapi masalah penguasaan bahasa Inggeris, Kementerian Pelajaran Malaysia enggan menambah bilangan guru mengikut pertambahan waktu pengajaran menyebabkan waktu pengajaran guru-guru yang sedia ada terpaksa bertambah, dan menjadikan masalah kekurangan guru di SJK(C) semakin serius.
(Bilangan Dan Peratusan SJK(C) Yang Setuju dinyatakan di hujung pernyataan)
 • Guru-guru yang diaturkan untuk mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris menghadapi masalah penguasaan bahasa Inggeris. 205 buah (72.7%)
 • Guru-guru terpaksa menanggung bebanan yang lebih berat kerana pertambahan waktu pengajaran. 201 buah (71.3%)
 • Sekolah terpaksa menambah waktu pengajaran guru-guru yang sedia ada untuk mengatasi masalah kekurangan guru-guru. 158 buah (56.0%)
 • Sekolah memerlukan perkhidmatan Guru-Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru-guru. 107 buah (37.9%)
2.4 Keberkesanan Pengajaran
Di bawah pelaksanaan formula "2-4-3", jumlah waktu pengajaran Matematik dalam bahasa Cina telah dikurangkan daripada 7 waktu (210 minit) kepada 6 waktu (180 minit) seminggu, masa ini adalah tidak mencukupi untuk menghabiskan sukatan pelajaran, bagaimanapun, guru-guru terpaksa mengajar dengan cepat, akibatnya prestasi pembelajaran murid-murid terjejas.
Begitu juga dengan keadaan pengajaran Matematik dalam bahasa Inggeris yang hanya 4 waktu (120 minit) seminggu berbanding dengan SK dan SJK(T) yang masing-masing 7 waktu (210 minit) seminggu walaupun menggunakan buku teks yang sama. Dapatan kajian GPGSCM menunjukkan bahawa murid-murid menghadapi kesukaran untuk memahami isi kandungan Matematik dalam bahasa Inggeris kerana waktu pengajaran dan pembelajaran yang terhad. (Bilangan Dan Peratusan SJK(C) Yang Setuju dinyatakan di hujung setiap pernyataan)
 • Oleh sebab waktu pengajaran Matematik dalam bahasa Cina tidak mencukupi, guru-guru terpaksa mengajar dengan cepat supaya menghabiskan sukatan pelajaran yang ditetapkan. 230 buah (81.6%)
 • Masa pengajaran dan pembelajaran yang terlalu kurang menyebabkan murid-murid gagal mengikuti sukatan pelajaran Matematik dalam bahasa Inggeris. 185 buah (65.6%)
2.5 Penggunaan Bahasa Cina Dipinggirkan
Di bawah pelaksanaan formula "2-4-3", bukan sahaja jumlah waktu pengajaran bagi mata pelajaran Bahasa Cina dikurangkan, malah terdapat juga mata pelajaran lain yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar turut dikurangkan waktu pengajarannya, jelas sekali status bahasa Cina di SJK(C) telah dipinggirkan. Keadaan ini secara terus mempengaruhi tahap penguasaan murid-murid terhadap bahasa Cina. (Bilangan Dan Peratusan SJK(C) Yang Setuju dinyatakan di hujung setiap pernyataan)
 • Tahap penguasaan bahasa Cina di kalangan murid-murid semakin lemah kerana pengurangan jumlah waktu pembelajaran bagi mata pelajaran Bahasa Cina dan mata pelajaran lain yang menggunakan bahasa Cina. 203 buah (72.0%)
 • Masa yang digunakan untuk mempelajari bahasa Cina telah berkurangan kerana murid-murid terpaksa menggunakan lebih banyak masa untuk mempelajari bahasa Inggeris, ini telah menjejaskan tahap penguasaan bahasa Cina. 183 buah (64.9%)
 • Pelaksanaan formula "2-4-3" menyebabkan tekanan yang dihadapi oleh murid-murid semakin berat, ini turut menyebabkan murid-murid kehilangan minat untuk belajar bahasa Cina. 116 buah (41.1.%)
(3) PANDANGAN DAN CADANGAN
Kajian GPGSCM jelas menunjukkan bahawa formula "2-4-3" mendatangkan impak negatif yang besar di SJK(C), guru-guru dan murid-murid terpaksa menghadapi sengsara dan tekanan yang amat berat dari segi pengajaran dan pembelajaran, akibatnya timbul keadaan "yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran". Sudah pasti keadaan yang serupa akan berulang apabila formula "6-2-3-2" dilaksanakan di Tahap II mulai sesi persekolahan tahun 2006.
Dapatan kajian tersebut telah membuktikan bahawa pelaksanaan dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dan formula "2-4-3" bukan pendekatan yang sesuai baik untuk menyelesaikan masalah kelemahan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid-murid mahupun meningkatkan penguasaan murid-murid terhadap Sains dan Matematik. Maka, sekiranya kerajaan tetap meneruskan dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris yang mengingkari prinsip pendidikan, bukan sahaja lebih ramai lagi kanak-kanak akan menjadi mangsa, malah juga akan melemahkan mutu pendidikan teknologi negara, dan akhirnya mempengaruhi perkembangan negara dan juga menjejaskan daya saingan negara di sejagat.
Keberkesanan dan kelebihan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar telah mendapat pengesahan Bangsa-Bangsa Bersatu, malah juga menjadi amalan umum di sejagat. Pada hakikatnya, banyak negara maju menggunakan bahasa ibunda masing-masing untuk mempelajari Sains dan Matematik dan terbukti mencapai kejayaan yang besar. Maka adalah tidak munasabah bagi kerajaan mengambil langkah ke belakang dengan melaksanakan dasar pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris yang bukan bahasa ibunda bagi mana-mana kaum di negara ini.
Kami sekali lagi menegaskan kepentingan bahasa Inggeris yang berperanan sebagai bahasa antarabangsa dan bahasa pengantaraan dalam era teknologi maklumat masa kini, maka kami menyokong sepenuhnya usaha kerajaan meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan rakyat, tetapi segalanya harus dilaksanakan berdasarkan kurikulum, tenaga pengajar, bahan-bahan mengajar dan kaedah pengajaran bahasa Inggeris itu sendiri, supaya betul-betul menepati prinsip pendidikan dan mencapai kesan yang diharapkan.
Berdasarkan kajian GPGSCM dan ulasan-ulasan di atas, kami dengan tulus ikhlasnya memohon kepada Yang Amat Berhormat Dato'Seri supaya pelaksanaan formula "2-4-3" dan "6-2-3-2" ditarik balik dengan menggunakan semula bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan bahasa peperiksaan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik di SJK(C) . Justeru itu, demi kepentingan negara, kami turut menyeru kerajaan menimbang semula kesan negatif pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris di semua aliran sekolah rendah, supaya memulihkan penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar dan bahasa peperiksaan bagi kedua-dua mata pelajaran tersebut di sekolah rendah. Bersama-sama ini, kami juga menyeru supaya kerajaan mengambil langkah drastik yang sewajarnya dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk meningkatkan tahap penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid-murid.
(4) KESIMPULAN
Pendidikan merupakan salah satu bahagian yang penting dalam agenda pembangunan negara, khasnya dalam Rancangan Malaysia Kesembilan, pendidikan memainkan peranan yang paling penting untuk merealisasikan Teras Kedua yang berbunyi "meningkatkan keupayaan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama" supaya matlamat menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 tercapai mengikut jadual yang ditetapkan. Lantaran itu, sistem pendidikan yang diamalkan haruslah menepati keperluan semasa untuk mencapai matlamat negara tersebut.
Kami berasa lega kerana baru-baru ini beberapa langkah telah diambil untuk memperkukuh dan mengemaskinikan sistem pendidikan yang sedia ada, antaranya termasuk memartabatkan profesionalisme perguruan, meningkatkan pembangunan prasarana sekolah, memperkasa penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, mengkaji semula sistem pendidikan yang terlalu mementingkan peperiksaan dan sebagainya merupakan satu kemajuan yang menggalakkan. Bagaimanapun, terdapat banyak lagi kekurangan dalam sistem pendidikan yang sedia ada, antaranya termasuk ketidakadilan kerajaan terhadap pembangunan pendidikan bahasa ibunda bukan Melayu, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dan sebagainya yang tidak sesuai dengan keperluan semasa harus dikaji semula dengan segera demi kepentingan negara.
"Silapnya sistem pendidikan, gagallah negara; berkesannya sistem pendidikan, berjayalah negara", maka amatlah penting bagi negara kita untuk mengamalkan sistem pendidikan yang betul-betul memanfaatkan pembangunan negara. Maka, sekali lagi kami memohon kepada Yang Amat Berhormat Dato' Seri supaya memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap pandangan dan cadangan kami.
Pertubuhan-Pertubuhan Cina Utama yang menandatangai bersama memorandum:
(1) Gabungan Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina Malaysia(教总)
(2) Persekutuan Persatuan-Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah China Malaysia(董总)
(3) Gabungan Pertubuhan Cina Malaysia(华总)
(4) Malaysian Seven Major Clans Association(七大乡团协调委员会)
(5) Gabungan Persatuan Alumni Universiti Taiwan Malaysia(留台联总)
(6) Persekutuan Persatuan-Persatuan Alumni Sekolah China Malaysia(校友联总)
(7) Nanyang University Alumni Association Of Malaya (马来亚南大校友会)

No comments: